گروه‌بندى روستاها براساس شکل استقرار و تیپ آنها

تیپ‌شناسى روستائى اصولاً یکى از مباحث عمده جغرافیاى روستائى است. تنوع در تیپ روستاها بر اثر تفاوت عوامل و پدیده‌هائى است که آن عوامل در به‌وجود آمدن و شکل‌گیرى روستا نقش داشته و مؤثر بوده‌اند.از لحاظ جامعه‌شناسى مى‌توان عنوان کرد که تیپ روستاها بیشتر متأثر از ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى روستاها هستند تا عوامل فیزیکی.

 

اصولاً در تیپ‌شناسى روستا سه تیپ مشخص تحت عنوان روستاهاى متمرکز و یا گردآمده، روستاهاى پراکنده و روستاهاى بینابین مى‌توان معرفى کرد. در این بحث بیشتر توجه به شکل استقرار مساکن نسبت به یکدیگر و نیز مزارع معطوف است که این خود موجب پیدایش تیپ خاص از روستاها مى‌گردد و بدیهى است که عوامل متعددى در به‌وجود آمدن یک تیپ مشخص مؤثر مى‌باشند.

 روستاهاى متمرکز و یا گردآمده

در این تیپ روستا، مساکن روستائى به یکدیگر چسبیده و چشم‌اندازى متمرکز و عموماً بدون فضاى خالى در محدوده دارد، مزارع که محل تولید روستائیان محسوب مى‌شود از خانه‌ها جدا و گاهى در فاصله نسبتاً دورى قرار دارند.

 

عوامل مختلفى در شکل‌گیرى این تیپ از روستاها دخالت دارند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: ضرورت امر دفاع و امنیت، وجود منبع آب دائمى مثل چاه، چشمه و قنات، قومیت، توپوگرافى زمین و شیوه‌ەاى بهره‌بردارى است. در اینجا باید متذکر شد که در شکل‌گیرى روستاهاى متمرکز حداقل یکى از عوامل فوق نقش داشته و اغلب چند عامل در به‌وجود آمدن روستاهاى متمرکز دخالت مى‌نمایند.

 

روستاهاى متمرکز در اکثر نقاط ایران وجود دارد. به‌عبارت دیگر تیپ غالب روستاها در ایران روستاهاى متمرکز و یا گردآمده است. این شکل استقرار در مناطق غربی، مرکزى و شمال و شمال‌ شرقى و مشرق و جنوب ایران به تعداد زیاد به چشم مى‌خورد. در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور شاید یکى از علل عمده تشکیل روستاهاى متمرکز وجود منابع آب باشد، یعنى هر جا که آبى ظاهر شده انسان‌ها بر در آن اجتماع کرده‌ و براساس پیروى از قانون کمترین تلاش (تیپ‌شناسى روستائى ـ دکتر احد زرفروشان) کوشش نموده‌اند تا هر چه بیشتر به منبع آب نزدیک شوند. از طرف دیگر در گذشته مسأله دفاع در مقابل اشرار و حتى حیوانات وحشى امرى اجتناب‌ناپذیر بوده و ایجاد امنیت عموماً به‌وسیلهٔ اتکاء به یکدیگر حاصل مى‌شده است و گاهى این تمرکز به حدى زیاد مى‌گردید که دور تا دور روستا دیوار کشیده مى‌شد و یا به‌عبارت دیگر روستاهاى قلعه‌اى به‌وجود مى‌آمد که نمونه‌هاى آن را در مناطق مختلف کشور مى‌توان مشاهده کرد. قومیت و شیوه‌هاى بهره‌بردارى نیز در پیدایش روستاهاى متمرکز در ایران مؤثر بوده‌اند. چون جامعهٔ روستائى به‌علت شرایط خاص جغرافیائى و اجتماعى همگرا مى‌باشد و در این صورت گرایش به سمت بهره‌بردارى اشتراکى از زمین پیوسته براى روستائیان وجود داشته که این مسأله خود موجب پیدائى روستاهاى گردآمده گردیده است. امنیت در مقابل حوادث طبیعى مثل سیل گاهى روستائیان را مجبور مى‌نماید که یک فضاى نسبتاً کم را که در ارتفاع قرار دارد به مساکن اختصاص دهند و به‌ندرت مساکن هر چه بیشتر نزدیک به‌هم ساخته مى‌شوند و یا اینکه اراضى سطح به کشاورزى اختصاص مى‌یابد و دامنه ارتفاعات که معمولاً سطحى محدود دارد براى مساکن در نظر گرفته مى‌شود که این خود موجب به‌وجود آمدن روستاهاى متمرکز مى‌گردد. به‌طور کلى فلات مرکزى ایران قلمرو روستاهاى متمرکز بوده و پراکندگى روستاهاى گردآمده در این مناطق امرى طبیعى مى‌باشد.

 روستاهاى پراکنده (Scatter Farm System)

در شناخت این تیپ، شکل و وسعت مزارع دخالت دارند، زیرا مزارع گسترده، سطوح وسیعى از اراضى را دربر مى‌گیرد و به‌علت وجود پاره‌اى مشکلات که در مورد روستاهاى گردآمده بیان گردید. در این روستاها وجود ندارد و روستائیان ترجیح مى‌دهند که خانه‌هاى خود را در میان کشتزارهاى خود بسازند، چون حدود مزارع مشخص و مالکیت مزارع نیز محرز است در نتیجه در داخل هر مزرعه یک خانه بنا مى‌گردد و در نتیحه وسعت اراضى محاسبه مى‌شود. روستاهاى پراکنده داراى محاسنى هستند که مهم‌ترین آنها عبارت است از دقیق بودن حدود در مزارع، نزدیکى مزارع به محل سکونت روستائی، سهولت در امر تردد به مزرعه و خود رأى بودن در انتخاب کشت محصولات کشاورزى و نهایتاً یک پارچه بودن مزرعه که کارآئى آن در کاربرى ماشین‌هاى کشاورزى تجلى مى‌نماید. این تیپ روستاها در مناطق محدودى از کشور وجود دارند و قلمرو عمده روستاهاى پراکنده مناطق شمالى کشور به‌خصوص در منطقه گیلان و حواشى شکل و غالب و کامل آن مشاهده مى‌گردد، در مناطق دیگر کشور مثل بندرعباس، میناب و بشاگرد نیز این نوع روستاهاى پراکنده به چشم مى‌خورد، باید توجه داشت که در مناطق جنوبى کشور باید وجود واحه‌ها را از روستاهاى پراکنده تشخیص داد، واحه‌ها روستاهاى کم جمعیتى هستند که گرد یک چشمه و یا برکهٔ آب تجمع مى‌یابند و حال اینکه روستاهاى پراکنده کاملاً با واحه‌هاى یاد شده متفاوت مى‌باشند.

 روستاهاى بینابین

مى‌توان گفت که این تیپ روستاها ویژگى‌هاى روستاهاى متمرکز و پراکنده را یکجا دارا مى‌باشند. تیپ مشخص این روستاها عموماً در برخى از کشورهاى جهان براساس یک برنامه‌ریزى مشخص طرح‌ریزى و ساخته مى‌شود ولى در ایران این نوع برنامه‌ریزى براى ساخت روستاهاى بینابین وجود نداشته، و اگر احتمالاً روستائى در این تیپ قرار مى‌گیرد ناشى از وجود برخى عوامل طبیعى و یا انسانى مى‌باشد، مثلاً وجود رودخانه‌ها و استقرار مساکن روستائى در حاشیهٔ رودخانه و یا استقرار روستا در امتداد کف یک دره و یا در امتداد یک جاده موجب پیدایش روستاهاى خطى و یا ریسمانى گردیده است.

 

تیپ روستاهاى چهارراه نشین، تیپ L و یا ستاره‌اى که براساس یک طرح‌ریزى به‌وجود آمده باشد وجود ندارد و اگر مشاهده گردد، بر اثر تصادف مى‌باشد. در بررسى‌هاى اقتصاد اجتماعى جنوب‌شرقى ایران ”ایتال کهنسولت۱ه شش نوع سکونت‌گاه به منطقه مورد مطالعه اشاره مى‌شود.

 

- دهات کشاورزى پایدار که قرارگاه اساسى انسان‌ها در سراسر خاک ایران مى‌باشد و روستاهاى مجتمع مستقر در فلات ایران به شکل بارز آن مى‌باشد.

 

- سکونت‌گاه‌هائى که شکل واحه دارد که خود به دو صورت متراکم و متفرق دیده مى‌شود. در واحه‌هائى که آب و زمین نسبتاً زیاد است، خانه‌ها به دور منابع آبى متفرق جمع مى‌شوند ولى در واحه‌هائى که آب کم است، خانواده‌ها و در اطراف منبع واحد آب مجتمع مى‌گردند. فرق واحه با روستاهاى پایدار در این است که اساس واحه بر آب و مختصر کشاورزى که معمولاً باغدارى (نخل) مى‌باشد استوار است. خوش‌نشین‌ها در واحه جائى ندارند در واحه‌ها به محض فقدان آب چراغ زندگى خاموش است.

 

- روستاها از خانه‌هاى تا حدى جدا از هم ساخته شده و عمدتاً با محل کشت در رابطه مى‌باشند، دورادور زمین و یا باغ دیوارى بلند کشیده شده و اغلب خانه‌ها پشت به دیوار ساخته شده‌اند، این نوع روستاها ترکیبى است از روستاهاى مجتمع و پراکنده.

 

- روستاهائى که اقامتگاه ایلات نیمه کوچ‌نشین هستند، در این روستاها معمولاً کشاورزى محدود است. افرادى که قبلاً کوچ‌نشین بوده‌اند و در شرایط فعلى ساکن گردیده و ضمن داشتن کشاورزى مختص دام‌هاى خود همچنان در ییلاق و قشلاق در حرکت مى‌باشند.

 

- روستاهائى در خوزستان دیده مى‌شود که هر سال جا به نقطه سکونتى دیگرى سپارند که در این صورت ناپایدار خوانده مى‌شوند.

 

- در مناطق جنوب‌غربى به‌خصوص در دشت خوزستان، روستاهائى وجود دارند که براى مدتى ساکن هستند وقتى منابع در روستا به اتمام مى‌رسد مردم روستا کوچ مى‌نمایند که در این صورت این قبیل روستاها نیمه پایدار مى‌گویند. که مشابه Shifting Cultivation در مناطق استوائى به‌خصوص در شرق افریقا و جنوب‌شرقى آسیا دیده مى‌شود.

منصور ; ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٢٧

ما در جاهلیت دوم زندگی می کنیم!

جاهلیت

دنیا، دنیای بدی شده است ... برادر کشی، کشتن زن و بچه بی گناه، تجاوز به زنان، تبربج و خودنمایی های آنچنانی و ....

این اوضاع آدم را یاد دوران جاهلیّت می اندازد و آیات قرآن را برایمان تداعی می کند؛

... یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ... (49، بقره)

واقعاً دوران امروز به عبارتی همان تکرار دوران جاهلیّت است؛ بله جاهلیّت دوم!
به عبارتی ما در دوران جاهلیت دوم زندگی می کنیم!
امروز، 1400 سال پس از بعثت آخرین پیامبر، بشر در همان وضعیت جاهلیت اول، فقط با کمی تفاوت ظاهری، قرار گرفته است.

از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمودند:
« من بین دو جاهلیت که دومین آن سخت تر از اولی است، برانگیخته شده ام.» (العقل و الجهل فی الکتاب و السنة، ص 273)
در حدیث بالا، اشاره ی آشکاری به وجود جاهلیت دوم، پس از بعثت حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد، که سخت تر و بدتر از جاهلیت اول است و این موضوع از سیاق این روایت به خوبی آشکار است.

از ایشان روایت شده است که فرمودند: «منفورترین مردم نزد خداوند، سه تن هستند: زندیق در حرم، دنبال کننده ی سنت جاهلی در اسلام و خواهان خونریزی انسان بی گناه.» (مستدرک الوسائل، ج18، ص 209؛ عوالی اللآلی، ج1، ص 176)
از عبدالله بن زراره از محمد بن مروان از فضیل نقل شده است که از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: « همانا قائم ما از مردم جاهل بیش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از جهان جاهلیت، متحمل رنج و سختی خواهد شد.»
گفتم: چطور چنین چیزی ممکن است؟
فرمودند: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی برانگیخته شد که مردم سنگ و صخره و چوب های تراشیده شده را می پرستیدند، اما قائم ما هنگامی قیام می کند که همه ی مردم برای مقابله با او به تأویل کتاب خدا و احتجاج به آن متوسل می شوند.» (بحارالأنوار، ج52، ص362؛ غیبة نعمانی، ص 269)
در روایتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصف اهل آخرالزمان و مسلمانان فرمودند:
«به زودی روزگاری بر مردم فرا می رسد که از قرآن جز خط و از اسلام جز نام باقی نخواهد ماند.» (کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج8، ص 307؛ العدد القویه، ص81)
و نیز از ائمه معصومان (علیه السّلام) روایاتی وارد گردیده که آشکارا بر وجود جاهلیت دوم قبل از قیام حضرت مهدی (علیه السّلام) اشاره می نماید. از آن جمله روایتی است که علقمة بن زید از امام صادق (علیه السّلام) و ایشان از پدرشان امام باقر (علیه السّلام) در تفسیر قول خدای تعالی: «وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى (9) فرمودند: جاهلیت دیگری وجود خواهد داشت.» (بحارالأنوار، ج22، ص 189؛ تفسیر قمی، ج2، ص 193)

جاهلیت

 

وی‍‍ژگی های زمانه ی جاهلیت در بیان قرآن کریم

حکم الجاهلیت (مائده آیه 50)

این عبارت به معنی پیروی از حکم و حکومت ناحق، رفتار خلاف قانون الهی و مبتنی برهوی و هوس و روی گردانی از دستورات الهی آمده است.
احکام و قوانینی که امروز بر جهان حکومت می کنند، قوانین حقوق بشر، قوانین اساسی حاکم بر کشورها، قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی حاکم بر روابط بین الملل و... می توان گفت هیچ یک از قوانین فعلی مسلط بر جهان از قوانین و دستورات الهی اخذ نشده اند.

البته این به این معنا نیست که لزوماً باید منافاتی بین احکام الهی و احکام بر ساخته بشری وجود داشته باشد، بلکه مراد دقت در منشأ این قوانین است.

البته حضور هوی و هوس و غرایز حیوانی را در اندیشه های متأخر بشری نمی توان کتمان کرد. مواردی چون روانشناسی فروید یا سیاست ماکیاول یا حکومت نیچه شاهد هایی بر این مدعا هستند.

 

ظنّ الجاهلیت (آل عمران آیه 154)

به مفهوم بی توجهی به وعده و وعید های خداوند و بد اندیشی درباره افعال الهی است.
آنچه امروز در جامعه ما دیده می شود تعویض مفاهیمی چون «گناه و صواب» با کلماتی چون «زشت و قشنگ» یا «ناپسند و پسندیده» است.

با توجه به اینکه به تدریج با حذف این مفاهیم از فرهنگ مردم، بار معنایی توجه به خداوند متعال که در دل این مفاهیم پنهان بود به تدریج از ذهن و روان آدمیان زدوده می شود و کم کم مواردی چون نسبیت اخلاق و خیر و... به وجود می آید.

در چنین فرهنگی مواردی مثل مرگ آگاهی، رستاخیز، معاد، آزمایش الهی، وعده پیروزی خدا به مومنان، ظهور موعود و ... به تدریج از جامعه ما کمرنگ و کمرنگ تر شده اند.

مواردی چون نزاع قبیله ای اوس و خزرج آن دوران در شهر یثرب، مدل های بسیار بسیار کوچک شده ی جنگ های ن‍ژاد پرستانه ی امروز هستند

تبرّج الجاهلیت (احزاب آیه 33)

بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور و آرایش های زنانه یکی دیگر از وی‍ژگی های دوران جاهلیت بوده و هست.
کل مردم جهان، امروز با این موضوع کنار آمده اند که « می توان برای تبلیغ حتی فقط یک ساعت مچی چند موجود بیچاره را که نام انسان را بر پیشانی خود دارند، برهنه کرد و به نمایش گذاشت»

آیا امروز این موضوع در اروپا یا امریکا برای کسی تعجب برانگیز است؟

 

خوردن در نزد اهل مصیبت

از امراض اجتماعی خطیر و از احکام جاهلیت که ما امروز به آن ممارست داریم، طعام خوردن در نزد اهل مصیبت یا همان مجلس موسوم به فاتحه است و همه ی اینها سبب تفاخر و رخ کشیدن حسب و نسب می باشد و عجیب این است که رجال دینی و مومنان نیز در این گونه مجالس می نشینند و از طعام آن مجلس می خورند. امام صادق (علیه السّلام) در این باره می فرمایند: « غذا خوردن در نزد اهل مصیبت، از اعمال جاهلیت است و آنچه سنت است، غذا فرستادن برای اهل مصیبت است، همان طور که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد آل جعفر بن ابیطالب (علیه السّلام) در هنگامی که خبر فوت او را شنیدند، انجام دادند.» (51)
برگزاری این گونه مجالس برای افرادی که در رفاه مالی هستند، از باب تفاخر و مباهات است، برای فقرا و ضعیفان سبب عذاب و سختی است؛ زیرا توانایی پرداخت مخارج آن را ندارند و به خاطر مراعات عرف و رسم جامعه از روی اضطرار این گونه مجالس فاتحه را برپا می نمایند، که ممکن است برای برپایی آن مجبور به گرفتن قرض هم بشوند.


حمیّت الجاهلیت (فتح آیه 26)

تأکید بر خواسته های نابجا، تعصب درباره آگاهی های نا چیز و جانبداری بی دلیل از عقاید و اندیشه ها، معنی حمیت و تعصب جاهلیت است.
در دنیای امروز ما تعصب و ادعای عقل کل بودن یکی از بیماری های رایج است.

تفکر پوزیتیویستی حاکم بر دانشگاه های ما که دانشگاه را به عنوان معابد مقدسی نمایش می دهد که مقصود همه ی آدمیان است، منجر به تربیت اساتید و دانشجویانی شده است که تنها با داشتن یک مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد، شأن خود را اجل از آن می بینند که بخواهند لحظه ای وقت خود را مثلاً پای سخن یک عارف الهی تلف کنند.

در دنیای امروز ما تعصب و ادعای عقل کل بودن یکی از بیماری های رایج است

امروز نسل ما با توهم مدرن و به روز بودن پندار خویش را بسیار پخته تر و کارآمدتر از افکار پدران و مادران خود می داند.

به غیر از این موارد قرآنی موارد دیگری مثل ن‍ژادپرستی و تفکر قبیله ای، تجمل گرایی و فرهنگ اسراف و تبذیر، و همینطور فساد و فحشا و انحرافات جنسی از مشخصه های دیگر دوران جاهلیت زمان پیغمبر اکرم (صلی الله و علیه وآله) بوده است.

با کمی تأمل نمونه های توسعه یافته ی این موارد را در جوامع مدرن صنعتی جهان امروز به خوبی پیدا می کنیم. مواردی چون نزاع قبیله ای اوس و خزرج آن دوران در شهر یثرب، مدل های بسیار بسیار کوچک شده ی جنگ های ن‍ژاد پرستانه ی امروز هستند.

آیا جنگ های اول و دوم جهانی را تروریست هایی که از آن سوی دنیا آمده بودند به وجود آوردند؟ آیا نه این است که فاشیسم در اوج قدرت تمدن و ایدئولو‍ژی غرب و در مهد تمدن آن دیار متولد شد؟ آیا اروپا و امریکای امروز چیزی کم از قوم لوط و ثمود و عاد که به عذاب الهی در هم کوبیده شدند، دارند؟
آیا وقت آن نشده که آن باقی مانده انبیاء و اولیاء بر زمین به نور خویش، جهل و تاریکی این دوران جاهلیت ثانی را با نور آسمانی خویش بزداید؟
«قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاء مَّعِینٍ» (ملک آیه 30)
بگو: «به من خبر دهید، اگر آب [آشامیدنى‏] شما [به زمین‏] فرو رود، چه کسى آب روان برایتان خواهد آورد؟»

فرآوری: زهرا اجلال

بخش قرآن تبیان   

 


 

منابع:

مطلب محمد حسین بادامچی؛ در سایت نهاد

سایت راسخون؛ نشر موعود عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف)، مقاله شفیعی سروستانی

منصور ; ۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٢٧

قواعد تهیه سوال های تشریحی

قواعد تهیه سوال های تشریحی

1- در نوشتن صورت سوال آزمون دقت کنید که سوال به طور مستقیم به کدام هدف آموزشی مربوط می شود

2- صورت سوالهای تشریحی را با عبارات و کلمات واضح و روشن بنویسید و از کلی گویی و ابهام در بیان بپرهیزید .

3- برای پاسخ دادن به سوالها ،زمان کافی در نظر بگیرید و زمان هر نوع سوال را به طور جداگانه مشخص کنید . یعنی میزان پاسخ گویی به هر سوال و برآورد کلی زمان لازم از طرف طراح مشخص شود .

4-با نوشتن سوالهایی که به جواب کوتاه نیاز دارند تعداد آنها را افزایش دهید و از مشکل ضعف نمونه گیری آزمونهای تشریحی بکاهید

5- سواهای تشریحی را ابتدا به اندازه گیری هدفهایی محدود کنید که با سایر انواع آزمونها به خوبی قابل اندازه گیری نیستند ،در سوالهای تشریحی برای اندازه گیری سوال های  دانش استفاده نکنید ،و این گونه سوالات را به ارزشیابی طبقه بندی آموزشی در سطوح تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی اختصاص دهید و از سوالهای محدود پاسخ برای طبقات پایین تر مثل کاربستن و فهمیدن استفاده کنید )

6- از کاربرد کلمات چه کسی ،چه وقت ،کجاو چرا بپرهیزید . این کلمات تنها معلومات را اندازه می گیرند و به جای این کلمات بهتر است از کلمات چرا ،چگونه ،به چه دلیل و از این قبیل استفاده کنید . این کلمات هدفهای سطح بالاتری را می سنجند

نمونه ای از سوالات تشریحی :1- منظور از کل نگری یا  دید ترکیبی در جغرافیا چیست ؟

2- علت وقوع زلزله چیست و چه مشکلاتی پس از وقوع زلزله پیش می آید؟

3- خشکسالی چیست و چگونه می توان دوره های خشکسالی را پیش بینی نمود ؟

4- چه عواملی پس از انقلاب صنعتی موجب کاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت جهان گردید؟

5- مهاجرت اختیاری و اجباری را با یکدیگر مقایسه کرده و برای هر کدام یک مثال بزنید

آزمون محدودپاسخ – درآزمونهای کوتاه پاسخ چنانچه توضیح داداه شد آزمون شونده در دادن پاسخ به سوالات آزادی کامل ندارند بلکه صورت سوال او را ملزم می سازد تا پاسخ خود را در چهارچوب شرایطی خاص محدود کند . یکی از نمونه های این آزمون آزمونهای عینی هستند که این نوع ازمون ها هم سوالها و هم جواب سوال ها در اختیار آزمون شونده ها قرار می دهند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند به همین سبب به این آزمون ها بسته پاسخ نیز میگویند .

آزمون های عینی یا بسته پاسخ به طور عمده از سه نوع اصلی صحیح – غلط – جورکردنی و چند گزینه ای تشکیل می شوند .

در  آزمون های صحیح ،  غلط  تعدادی سوال یا جمله در اختیار آزمون های شونده گذاشته می شود و او صحیح یا غلط بودن آنها را تعیین

می کند که خود انواع مختلفی دارد .

قواعد تهیه سوال های صحیح – غلط :

1- سوال ها را تا حد امکان مختصر، ساده و روشن بنویسید .

2- سعی کنید تعداد سوال های صحیح و سوال های غلط تقریبا به یک اندازه باشد .

 

3- از کاربرد کلماتی چون همه ،بعضی وقتها ، غالبا ، هرگز و همه  واز این قبیل پرهیز کنید .

4- سعی کنید هر سوال به یک هدف آموزشی مهم

مرتبط باشد و از گنجانیدن مطالب بی اهمیت در

سوال خودداری کنید .

5- سعی کنید طول سوال های صحیح و سوال های غلط هم اندازه باشد .

محاسن و معایب آزمونهای صحیح – غلط : دلیل عمده استفاده از این نوع آزمون ها آن است که وسیله مستقیم  و ساده ای برای سنجش بازده آموزش رسمی به حساب می آیند.بنابراین محاسن   

این آزمون ها به شرح زیر می باشد .

1- بیان موضوع های درسی درغالب عبارتهای ساده

 2- سادگی تهیه آن

3- عینی بودن تصحیح سوال ها

4- زیادی تعداد سوال ها در جلسه امتحان

البته به رغم محاسن فوق به آزمون های صحیح ، غلط ایراداتی به شرح زیر وارد است .

1- این نوع سوالات اغلب برای سنجش اطلاعات جزئی و کم اهمیت به کار برده می شود

2- حدس زدن کورکورانه در آنها خیلی زیاد دخالت دارد

 3- کاربرد زیاد آنها سبب تاکید بی مورد بر حفظ طوطی وار اطلاعات توسط دانش آموزان می شود 4- این نوع  سوالات  همیشه برای سنجش هدفهای سطح پایین مفیدند ( سوالات دانشی )

نمونه سوالات صحیح ،غلط از کتاب جغرافیا سال سوم دبیرستان

1- هر چه به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر برویم تنوع درختان بیشتر می شود .

2- قطب شمال از قطب جنوب سردتر است

3-  هر یک از ادیان از یک مکان معین مبدا گرفته و سپس در سایر نواحی انتشار یافته اند .  

4-معمولا سبک معماری و شهرسازی در دو ناحیه مجاور به هم شبیه است .

5- چرنوزیوم از مهمترین خاکهای نواحی معتدل به شمار می رود .

نمونه سوالات صحیح و غلط از کتاب جغرافیا سال دوم دبیرستان

1- فشار هوا در همه عرضهای جغرافیایی یکسان است .

2- فلات تبت جز نواحی نامساعد جهان است.

3- بیشتر آلودگی هوا در شهرها در فصل تابستان دیده می شود .

4- دشتها چاله هایی هستند که تحت تاثیر فرسایش به سرزمینهای هموار تبدیل شده اند

5- در قاره آسیا کشورهای پرجمعیت همانند چین با مشکل گرسنگی و سوء تغذیه شدید روبرو هستند .ب: آزمونهای جورکردنی

آزمون های جورکردنی از تعدادی سوال تشکیل می شوند که هر یک از آنها شامل دو ستون است . یک ستون معرف پرسش ها و ستون دیگر نشان دهنده پاسخ هاست  . وظیفه آزمون شونده آن است که پاسخ ها را با پرسش های مرتبط جور کند . در بعضی سوالهای جورکردنی ستونهای پرسش و پاسخ در کنار هم و در بعضی سوالها به دنبال هم قرار می گیرند .

قواعد تهیه سوالهای جورکردنی : 

1- سعی کنید پرسش ها یا پاسخهای یک سوال همه به یک مفهوم و طبقه یا زمینه خاص مربوط باشند.

2-در راهنمای سوال اطلاعات لازم را درباره       نحوه مقایسه و جورکردنی پرسش ها و پاسخ ها در اختیار دانش آموزان قرار دهید .

3- همه پرسش ها و پاسخ های یک سوال را در یک صفحه قرار دهید .

4- پرسش ها را با شماره و پاسخ ها را با حروف مشخص کنند .

5- تعداد پاسخ ها بیشتر از تعداد سوال ها باشد .

6-هر یک از پاسخ ها باید برای تمام پرسش ها در یک سوال درست جلوه کنند .

7- از نوشتن سوال های که پرسش و پاسخ های آنها کاملا با هم جور می شوند بپرهیزید.

فواید آزمونهای جور کردنی :

1- نمونه نسبتا بزرگی از محتوای درس و هدفهای آموزشی فراهم می آورند .

2- تصحیح آنها با عینیت  وسهولت امکان پذیر است.

3- توانایی تشخیص بین اموررابه خوبی می سنجند

 معایب آزمونهای جورکردنی

بعضی سوالهای جورکردنی دارای معایبی به شرح زیر است.

1- بعضی از  راهنمایی های این سوالات مبهم است .

2 – بعضی پرسش ها و جوابها بیش از حد طولانی هستند.

3- جوابها ناهمگون و مبهم هستند .

ادامه شیوه طراحی سوالات  جورکردنی در بروشور شماره 8

منابع :

روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی مولف: دکتر علی اکبر سیف

 

جزوه آموزشی پیرامون ارزشیابی از آقای محمود گشتاسبی 

منصور ; ۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٢٧

ساده ترین کار برای افزایش انرژی و روحیه بهتر را می دانید ؟

از نگاه کردن به اطراف تا اضافه کردن رنگ‌ها به زندگیتان، توصیه‌هایی آسان است که با به کار گیری آنها در زندگی خود می‌توانید احساس فوق‌العاده‌ای را تجربه کنید؛ کارهایی ساده ولی مهم برای بالا بردن انرژی.

ساده ترین کار برای افزایش انرژی و روحیه بهتر را می دانید ؟

داشتن احساس خوب در زندگی خود را تجربه کنید وبرای داشتن انرژی بالا در زندگی سعی کنید راه و روش‌های پی آمده را اجرا کنید:

هر یک ساعت یک بار حرکت کنید

سعی کنید هر یک ساعت یک بار برای پنج دقیقه هم که شده خودتان را حرکت دهید! هر جایی که هستید و قرار است زمان زیادی را آنجا سپری کنید، برای خودتان یادداشت بگذارید تا این کار را فراموش نکنید؛ مثلا روی کامپیو‌تر محل کارتان. بعد از ۵۵ دقیقه نشستن، از جایتان بلند شده و راه رفته یا از پله‌ها بالا و پایین بروید. اگر دفتر شخصی دارید، می‌توانید از یوگا کمک گرفته یا حرکات کششی انجام دهید. این استراحت کوتاه باعث راه اندازی مجدد ذهن شما شده و می‌تواند بهره‌وری را بالا ببرد.

خوابیدن را تمرین کنید!

تصور اینکه هر روز به جای خوابیدن تا دیروقت (حتی آخر هفته‌ها)، در یک ساعت خاص به رختخواب رفته و در یک ساعت مشخص بیدار شوید خیلی سخت است اما اگر شما این ریتم را تقویت کنید، مثلا ساعت ۱۱:۳۰ شب خوابیده و ۶:۳۰ صبح بیدار شوید، بدنتان به این رویه عادت خواهد کرد. با این کار بدنتان یاد می‌گیرد در حدود ساعت ۱۱ شب تولید ملانین را شروع کند تا احساس خواب به شما دست دهد و راحت‌تر و زودتر بخوابید، ساعت ۶ صبح هم هورمون‌های بیداری (سروتونین و کورتیزول) ترشح می‌کند تا راحت‌تر و بهتر بیدار شوید و از رختخواب دل بکنید! خوابیدن و بیدار شدن در این ساعات تلاش کمتری می‌خواهد. اگر باید دیر‌تر از ساعتی که برنامه‌ریزی کرده‌اید به رختخواب بروید، حتما سعی کنید ساعت بیدار شدنتان به هم نخورد.

سرتان را بالا بیاورید و به اطراف نگاه کنید

در محیط اطرافتان حضور داشته باشید. به دور و برتان نگاه کرده و به جای مشغول شدن با تلفن همراهتان، با دیگران تماس چشمی برقرار کنید. آسمان را نگاه کنید، به فردی که به شما بلیت قطار یا اتوبوس می‌فروشد نگاه کنید، و به کسانی که در کنار شما غذا می‌خورند توجه کنید. به جای اینکه سرتان را در گوشی فرو کنید، به اطراف نگاه کرده و بخشی از محیط باشید.

برای پا‌هایتان احترام قائل باشید

شما همهٔ روز را روی پا‌هایتان هستید، پس باید با آن‌ها مهربان باشید. وقتی در حال شستن ظرف‌ها هستید یا با تلفن صحبت می‌کنید، یک توپ تنیس برداشته و در حالی که کف پایتان را روی آن گذاشته‌اید برای پنج دقیقه پا را روی آن حرکت دهید و بعد این کار را با پای دیگر انجام دهید تا ماهیچه‌های کوچک ورزش کرده و انرژی بیشتری پیدا کنند. سعی کنید ساعاتی را که پاهایتان در کفش‌های نامناسب قرار دارد کاهش دهید. به عنوان مثال، کفش‌های پاشنه بلند نه تنها به پا صدمه می‌زنند، بلکه روی کل بدن از جمله زانو، باسن، ستون فقرات و گردن نیز اثرات منفی بر جای می‌گذارند.

برای تقویت و کشش ماهیچه‌های ساق پا، روی یک پا ایستاده و آن یکی را بالا بیاورید، برای چند ثانیه به همین حالت مانده و بعد پا را عوض کنید. ده بار این کار را تکرار کنید.

حال و هوایتان را رنگی کنید

رنگ‌ها تاثیری عمیق روی احساس شما در خانه دارند. چه رنگ دیوار باشد و چه رنگ رختخواب شما، فقط کافی‌ست دوباره درباره رنگ پنجره یا اشیای داخل آشپزخانه دوباره فکر کنید تا حال و هوای بهتری داشته باشید. مثلا رنگ بنفش تفکر بیشتری را سبب می‌شود، آبی آرامبخش است، سبز روشن در شما احساس امیدواری ایجاد می‌کند و نارنجی به شما شور و شوق می‌دهد. برای اینکه سطح انرژی شما در طول روز بالا برود و بهره‌وری بیشتری داشته باشید، سعی کنید اطرافتان را با رنگ قرمز پر کنید. (تیک)

منبع : جام جم سرا

منصور ; ٥:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۱٦

آمار جمعیتی روستاهای بخش کرگانرود بر اساس آخرین سرشماری کشوری 1390

25546 12654 12892 7346 گیلان تالش کرگانرود        
8248 4085 4163 2320 گیلان تالش کرگانرود   لیسار    
* * * * گیلان تالش کرگانرود   لیسار برون بالا  
22 10 12 5 گیلان تالش کرگانرود   لیسار برون پایین  
87 42 45 21 گیلان تالش کرگانرود   لیسار پی سرا  
31 17 14 8 گیلان تالش کرگانرود   لیسار تخته  
53 27 26 15 گیلان تالش کرگانرود   لیسار زرمی  
96 48 48 27 گیلان تالش کرگانرود   لیسار سیاه جعفر  
220 104 116 64 گیلان تالش کرگانرود   لیسار لپاقاصدق  
1596 761 835 470 گیلان تالش کرگانرود   لیسار هره دشت  
* * * * گیلان تالش کرگانرود   لیسار هونیش  
1072 538 534 300 گیلان تالش کرگانرود   لیسار داوان  
349 165 184 96 گیلان تالش کرگانرود   لیسار نومندان  
438 211 227 121 گیلان تالش کرگانرود   لیسار اگری بوجاق  
993 561 432 270 گیلان تالش کرگانرود   لیسار اوتار  
610 293 317 165 گیلان تالش کرگانرود   لیسار سیدلر  
113 51 62 34 گیلان تالش کرگانرود   لیسار قلعه دوش  
654 332 322 194 گیلان تالش کرگانرود   لیسار محمودآباد  
216 101 115 60 گیلان تالش کرگانرود   لیسار نمازی محله  
186 92 94 56 گیلان تالش کرگانرود   لیسار امیربیگلو  
132 64 68 38 گیلان تالش کرگانرود   لیسار سیاه کت  
1366 663 703 372 گیلان تالش کرگانرود   لیسار قلعه بین  
14036 6952 7084 4075 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا    
702 343 359 214 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا بوراسرا  
429 217 212 130 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا سوست  
453 224 229 148 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا کوهستان  
325 161 164 93 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا لواچال  
2112 1059 1053 608 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا لیسارمحله  
456 229 227 143 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا کلات خطبه سرا  
377 183 194 108 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا ترک محله  
727 376 351 237 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا خواجه کری  
416 210 206 125 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا خطبه سرا  
617 304 313 190 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا آغاسی  
302 147 155 84 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا انبو  
74 35 39 26 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا تمشه لامه  
38 15 23 13 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا تنبو  
69 30 39 17 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا چولاده  
192 96 96 55 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا شادمیلرزان  
814 381 433 247 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا کشاورزخطبه سرا  
41 23 18 14 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا مظلم کم  
458 236 222 135 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا هله دمه  
1417 714 703 390 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا لیسارا  
936 452 484 267 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا چوپان محله  
3081 1517 1564 831 گیلان تالش کرگانرود   خطبه سرا کشلی  
3262 1617 1645 951 گیلان تالش کرگانرود لیسار      

 

منصور ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٢

 

منصور ; ٢:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢٥

جغرافیای1 به صورت پرسش و پاسخ

نکات کلیدی جغرافیای عمومی سال دوم دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- جغرافیا را تعریف کنید. علم بررسی رابطه ی متقابل انسان و محیط به منظور بهبود زندگی بشر.

2- دو عامل اصلی در علم جغرافیا را نام ببرید. انسان و محیط

3- محیط طبیعی چگونه به محیط جغرافیایی تبدیل می شود؟انسان برای استفاده بیش تر از محیط تغییراتی در آن ایجاد می کند ؛ به این ترتیب محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

4- محیط‌های طبیعی تشکیل دهنده‌ی کره‌ی زمین کدامند؟ هوا کره (اتمسفر) سنگ کره (لیتوسفر) آب کره (هیدروسفر)

5- پیامد های قطع درختان جنگلی را بنویسید. افزایش گاز کربنیک ، آلودگی هوا، افزایش دمای کره ی زمین ، ذوب یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها و دریا ها

6- جغرافیا با چه دیدی به بررسی موضوعات می پردازد؟ چرا؟ ترکیبی یا کل نگری زیرا اجزا و عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.

7-نقشه های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس را با هم مقایسه نمایید.

بزرگ مقیاس

کوچک مقیاس

جزیات را بهتر نمایش می دهند.

جزییات در ان ها دقیق و مشخص نیست.

وسعت کمتری را نمایش می دهند.

پهنه های وسیعتری را نمایش می دهند.

مانند : نقشه های شهری

مانند نقشه های قاره ها و کشور ها

8- کارایی عکس‌های هوایی چه زمانی بهتر معلوم می‌شود؟ زمانی که از یک ناحیه به فاصله چند ماه یا چند سال تصاویر متعددی گرفته شود.

9- تصاویر ماهواره‌ای چه دیدی را به دست می‌دهند؟ چرا؟ دید ترکیبی زیرا اجزای گوناگون یک محیط را یک جا و به هم پیوسته به نمایش می‌گذارند.

10- روش های گرد آوری میدانی اطلاعات کدامند؟ پرسش نامه ، مصاحبه ، مشاهده

درس دوم نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

1- ایران در کدام قسمت آسیا و در چه منطقه‌ای واقع شده است؟ در جنوب غربی آسیا و در منطقه‌ی خاورمیانه

2- به عقیده‌ی زمین شناسان شکل نهایی کوه‌های البرز و زاگرس در چه دوره‌ای و چگونه به وجود آمده است؟ در اواخر دوره‌ی ترشیاری و در اثر فعالیت‌های کوهزایی

3- کوه‌های آتش‌فشانی ایران در چه دوره‌ای به وجود آمده‌اند؟ در اوایل کواترنر

4- چند نمونه از کوه‌های آتشفشانی ایران؟ دماوند سهند سبلان - تفتان

5- کدام فرسایش مهم‌ترین عامل خارجی تغییر شکل ناهمواری‌ها بوده است؟ آب‌های روان

6- فلات ایران کدام کشورها را در بر می‌گیرد؟ ایران و افغانستان و بخشی از پاکستان

7- ویژگی کوه‌های زاگرس کدام است؟ منظم و موازی بودن چین‌خوردگی‌ها فراوانی سنگ‌های رسوبی به ویژه سنگ‌های کمبود سنگ‌های آذرین به جز در اطراف همدان و بروجرد، وجود گسل سراسری از شمال غربی به جنوب شرقی

8- بیش‌تر رودهای مهم و پرآب زاگرس به سمت کدام جلگه جریان دارد؟ جلگه‌ی خوزستان

9- دشت را تعریف کنید؟ سرزمینی هموار یا نسبتاً هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته باشد.

10- جلگه را تعریف کنید؟ سرزمینی پست و هموار که از یک طرف به کوهستان و از طرف دیگر به دریا یا دریاچه ختم می‌شود.

11- ویژگی‌های دشت‌های وسیعی هم‌چون لوت و کویر کدام‌اند؟ بارش کم، تبخیر زیاد، خاک شور، اختلاف دمای زیاد بین تابستان و زمستان، پوشش گیاهی ضعیف، فرسایش بادی شدید

12- چرا در غرب کشور دشت‌های حاصل‌خیزی مانند ماهی دشت به وجود آمده است؟ به دلیل رطوبت، شرایط آب و هوایی، جنس خاک

13- علت عدم فعالیت چشم‌گیر کشاورزی در جلگه‌های سواحل دریای عمان و خلیج فارس کدام است؟ اقلیم خشک، خاک نامناسب، رودهای فصلی و کم‌آب

14- چه عواملی در حاصل‌خیزی جلگه‌های سواحل دریای مازندران مؤثرند؟ رطوبت کافی، خاک آبرفتی، دمای مناسب

15- چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور مؤثرند؟ اختلاف در زاویه‌ی تابش آفتاب (عرض جغرافیایی)، ارتفاعات و جهت آن‌ها، دوری و نزدیکی به دریا، توده‌های هوا

16- دو عنصر تشکیل دهنده‌ی آب و هوا؟ دما و بارش

درس سوم نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

1- آریایی‌ها از کدام نواحی به فلات ایران آمدند؟ آسیای مرکزی و جنوب سیبری

2- مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری سکونت گاه‌ها در ایران کدام است؟ دسترسی به آب

3- واحه چیست؟ به آبادی های کوچک در نواحی بیابانی که به دلیل وجود چاه و قنات در آن‌ها کشاورزی امکان‌پذیر شده است.

4- مشخصات روستاهای متمرکزو پراکنده را بنویسید؟

-روستاهای متمرکز: فاصله زیاد روستاها از یکدیگر دور بودن زمین‌های کشاورزی از خانه‌ها جمع و متمرکز شدن خانه‌ها در یک مکان گسترش در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

- روستاهای پراکنده: مشخص نبودن مرز روستاها فاصله کم روستاها از هم دور بودن مساکن از هم به دلیل فراوانی آب گسترش در نواحی مرطوب شمال ایران

5- منظور از روستاهای پلکانی چیست؟ در روستاهای نواحی کوهستانی که برای برخورداری از نور آفتاب ساختمان‌ها را به صورت پلکانی می‌سازند.

6- دلیل گنبدی شکل بودن سقف خانه‌ها در مناطق گرم و خشک چیست؟ زیرا در این حالت معمولاً روزها به نیمی از سقف خانه آفتاب مستقیم نمی‌تابد و این امر در خنک نگه داشتن داخل خانه‌ها مؤثر است.

7- عوامل شکل‌گیری شهرهای ایران کدام‌اند؟ آب ناهمواری عرض جغرافیایی عامل ارتباطی و دفاعی

8- منظور از نقش شهر چیست؟ ویژگی و کارایی خاصی که شهر دارد.

9- هر یک از شهرهای اصفهان تهران قم چه نقشی دارند؟ تهران، سیاسی، اداری، اصفهان: تاریخی و صنعتی، قم: مذهبی

10- ییلاق و قشلاق عشایر ایران را مشخص کنید؟

نام ایل

ییلاق

قشلاق

بختیاری

اطراف شهرکرد

جلگه خوزستان

قشقایی

شمال زاگرس فارس

جنوب زاگرس فارس

ایل سون

ارتفاعات آذربایجان

جلگه مغان

درس چهارم بیابان ها

1-ویژگی های بیابان ها را بیان کنید؟ بارندگی کم و نامنظم ، تفاوت بارش در سال های مختلف ، بارش شدید و به صورت رگبار ، وزش باد های شدید و تبخیر و تعرق بیشتر از بارندگی سالیانه.

2- ملاک های تقسیم بندی مناطق خشک را نام ببرید. میزان بارش ، تبخیر ، درجه حرارت ، پوشش گیاهی

3- علل ایجاد بیابان ها را بیان کنید.پرفشار جنب حاره ای ، جریان های آب سرد ساحلی اقیانوس ها ، دوری از منابع رطوبتی و وجود کوهستان در مقابل ورود توده های هوا.

4- علت اصلی بیابان های ایران چیست؟نزدیکی به مدار راس السرطان و تحت تاثیر فشار زیاد جنب حاره قرار داشتن.

درس پنجم انسان و بیابان

1- منظور از بیابان‌زایی چیست؟ فرایند تخریب زمین با تغییر منابع گیاهی، خاک و غیره که فعالیت‌های انسانی عامل مهم آن است.

2- عوامل فرسایش خاک کدامند؟ چرای بی‌رویه دام‌ها، شخم زدن نامناسب خاک، تخریب جنگل‌، بهره‌‌بردای بیش از حد خاک

3- راه‌های شور شدن خاک کدام‌اند؟ کشاورزی با آب شور، کود شیمیایی شور دادن به زمین، از بین بردن پوشش گیاهی، آتش زدن گیاهان

4- فرسایش خاک یعنی چه؟ جابه‌جایی افقی ذرات خاک توسط آب یا باد

5- راه‌های مقابله با ماسه‌های روان چیست؟ با پوشش گیاهی، ایجاد بادشکن و پاشیدن مالچ نفتی روی ماسه

درس ششم اهمیت و نقش جنگل‌ها

1- به چه مناطقی زیست بوم گفته می‌شود؟ مناطق عمده و وسیع محیطی که با پوشش گیاهی و جانوری خاصی مشخص هستند.

2- کدام زیست بوم‌ها کم‌تر مورد دخالت و دست‌کاری قرار گرفته‌اند؟ چرا؟ زیست بوم‌های توندرا و قطبی به دلیل جمعیت کم ناشی از شرایط سرد آب و هوایی.

3- دلایل انهدام زیست بوم‌ها کدامند؟ سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زغال و هیزم برای سوخت منازل و پخت غذا، قطع درختان برای تولید الوار و مصالح ساختمانی، گسترش بی‌رویه شهرها و کارخانه‌ها.

4- چه عواملی موجب تخریب جنگل‌های آمازون گردیده است؟ احداث بزرگ راه سراسری پرورش گام قطع درختان برای بهره‌برداری معدنی و دادن زمین جنگلی به افراد فقیر و بی‌مسکن

5- به کدام جنگل‌ها، ریه تنفسی جهان می‌گویند؟ چرا؟ جنگل‌های آمازون به دلیل تأمین اکسیژن جهان

6- پیامدهای تخریب جنگل‌های آمازون کدام‌اند؟ افزایش دی‌اکسید کربن و کاهش اکسیژن گرم شدن زمین و تغییر آب و هوای جهان از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری از دست رفتن منبع درآمد مردم

درس هفتم پراکندگی و انواع جنگل‌ها و مراتع در ایران

1- دلایل دشواری رشد درخت در ایران را بیان کنید. واقع شدن ایران درعرض‌های جغرافیایی جنوب حاره و نامنظم بودن و کم‌بارشی

2- دلیل اهمیت جنگل‌های شمال کشور را نام ببرید. تجارتی و صنعتی بودن این جنگل‌ها

3- اهمیت جنگل‌های زاگرس را بیان کنید . حفاظت خاک و آب‌های جاری تعدیل آب و هوا- گذراندن اوقات فراغت

4- اهمیت مراتع ایران را بنویسید؟ جلوگیری از فرسایش خاک تأمین علوفه مورد نیاز دام‌ها استفاده در صنایع یا داروسازی

5- مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها و مراتع ایران کدامند؟ چرای بیش از حد دام‌ها کندن بوته‌ها برای مصارف سوخت روستائیان قطع درختان برای تبدیل آن به زمین کشاورزی، مسکونی و کارخانه‌ها

درس هشتم آلودگی هوا

1- علل آلودگی هوا را نام ببرید. فوران های آتشفشانی ، وزش طوفان و باد های شدید ، صنعت ، کشاورزی ، شهر سازی.

2- اثر گل‌خانه‌ای جو را توضیح دهید؟ جلوگیری از سرد شدن زیاد زمین در طول شب و گرم شدن زیاد آن در طول روز

3- عوامل افزایش دی اکسید کربن کدامند؟ افزایش کارخانه ها و فعالیت های صنعتی ، سوخت های فسیلی ، استفاده از وسایل نقلیه و از بین رفتن جنگل ها و مراتع.

4- پیامدهای گرم شدن کره زمین کدامند؟ ذوب شدن توده‌های یخ قطب شمال و جنوب بالا آمدن آب دریاها و به زیر آب رفتن سواحل پست افزایش طول دوره‌های خشک‌سالی و کاهش میزان محصولات کشاورزی- بروز سیل در اثر بالا آمدن آب دریا

5- وارونگی دما چیست؟و در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ در حالت عادی در تروپوسفر با افزایش ارتفاع دما کاهش می‌یابد، اما در بعضی از مواقع سال به ویژه در زمستان با افزایش ارتفاع، دما نیز افزایش یافته و هوای سرد در مجاورت زمین قرار می‌گیرد، که این امر مانع از جابه‌جایی هوا می‌گردد که به آن وارونگی دما می‌گویند.

-در شب‌های آرام و بدون ابر زمستان.

6- منظور از باران اسیدی چیست؟و پیامدهای آن را بنویسید؟ بر اثر فعالیت کارخانه‌ها میزان دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ازت در هوا افزایش می‌یابد که این ماده در جو با اکسیژن و بخار آب واکنش نشان داده و به صورت اسید سولفوریک و اسید نیتریک درمی‌آید که وقتی به سطح زمین می‌رسد به آن باران اسیدی می‌گویند.

- پیامدهای باران اسیدی:کاهش حاصل‌خیزی خاک، وارد شدن مواد سمی به خاک از بین رفن بناهای تاریخی به ویژه بناهای مرمری و آهکی- نابودی درختان و کاهش مقاومت آن‌ها در برابر سرما.

درس نهم آلودگی دریاها و رودها

1- عوامل آلوده کننده رودها را نام ببرید. صنایع ، فضلاب ها ، زباله ها ، کشاورزی

2- راه حل‌های موجود برای مقابله با آلودگی آب رودها کدامند؟ کاهش ورود مواد آلاینده به داخل آب انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر پاک‌سازی رودهای آلوده از مواد مضر

3- منابع آلوده کننده دریای مازندران را نام ببرید؟ رودها به ویژه ولگا سموم کشاورزی نفت افزایش جمعیت

4- اهمیت خلیج فارس را بیان کنید؟ صید ماهی و مروارید داشتن جزایر مهم نظامی و اقتصادی استخراج نفت

5- تأثیرات ناشی از آلودگی خلیج‌فارس کدام است؟ نابودی و مهاجرت هزاران پرنده از این ناحیه تغییر رنگ و کیفیت و کاهش آب آشامیدنی در کویت و قطر تشکیل لایه نفتی بر روی سطح آب که مانع رسیدن نور خورشید و اکسیژن می‌گردد.

درس دهم مخاطرات طبیعی چیست؟

1- مخاطرات طبیعی از نظر محل شکل گیری چند منشأ دارند؟ دو منشأ درونی مانند زلزله و آتشفشان بیرونی مانند سیل و خشک‌سالی

2- انواع حرکات پوسته زمین؟ دورشونده نزدیک شونده لغزنده در امتداد هم

3- زلزله چه زمانی رخ می‌دهد؟ زمانی که سنگ‌های ناحیه‌ای از پوسته زمین مقاومت خود را در برابر نیروهایی که از درون زمین به آن‌ها وارد می‌آید از دست می‌دهند و به طور ناگهانی شکسته و انرژی زیاد آزاد می‌شود.

4- میزان ویرانی زلزله تحت تأثیر چه عواملی است؟ شدت و سرعت زلزله عمق زلزله دوری و نزدیکی به مرکز زلزله

5- بزرگی و شدت با چه مقیاس‌هایی اندازه‌گیری می‌شود؟ شدت زلزله ( خسارت و خرابی زلزله) که با مقیاس مرکالی اندازه‌گیری می‌شود و بزرگی زلزله ( خروج انرژی از درون زمین ) که با مقیاس ریشتر اندازه‌گیری می‌شود.

6- مهم‌ترین مناطق زلزله‌خیز جهان کدام است؟ کمربند کوهستانی آلپ هیمالیا کمربند اطراف اقیانوس آرام کمربند میانی اقیانوس اطلس

7- علائم پیش‌بینی زلزله را بیان کنید. کاهش لرزش‌های کوچک زمین در نواحی مستعد زلزله تغییر در مقاومت الکتریکی پیوسته زمین در محل گسل‌ها تغییر در سطح آب چاه‌ها بیش‌تر شدن فاصله پوسته زمین در محل شکستگی‌ها وگسل‌ها

8- سیل چیست؟ جریان بسیار شدید آب که در بیرون از بستر اصلی رود جریان می‌یابد.

9- عوامل اصلی بروز سیل کدام است؟ ریزش باران‌های شدید و طولانی ذوب ناگهانی برف

10- نکات مورد توجه برای بررسی امکان وقوع سیل در یک منطقه کدامند؟ وضعیت پوشش گیاهی جنس خاک شیب دامنه وضعیت شبکه آبراهه

11- دلایل وقوع سیل در بنگلادش چیست؟ ریزش باران‌های موسمی و قرار گرفتن این کشور بر روی دلتای رودهای گنگ و براهماپوترا

12- بهمن چیست؟ سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه‌ها به سمت پایین

13- دلایل سقوط بهمن کدام است؟ نیروی جاذبه زمین وزن مواد روی دامنه استفاده نادرست از محیط طبیعی

14- کدام مناطق در ایران بهمن خیزند؟ جاده هراز و چالوس در رشته کوه البرز چهارمحل و بختیاری در زاگرس

15- خشک‌سالی را تعریف کنید؟ کمبود ریزش‌های جوی کم‌تر از انتظار در یک سال

16- مشکلات ناشی از خشک‌سالی؟ کمبود آب مورد مصرف ترک برداشتن خاک‌های رسی و فرسایش آن‌ها به وسیله باد کاهش میزان محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کاهش ذخیره آب‌رودها و تولید برق بروز پدیده آتش‌سوزی در جنگل‌ها

درس یازدهم انسان و مخاطرات طبیعی

1- فواید حوادث طبیعی را بیان کنید؟ ایجاد دریاچه طبیعی از طریق فوران مواد مذاب یا ریزش کوه حاصل‌خیز شدن خاک کشاورزی از طریق رسوبات سیلابی یا خاکسترهای آتشفشان

2- انسان چگونه پوشش گیاهی دامنه‌ها را در یک حوضه آبریز از بین می‌برد؟ با به زیر کشت بردن مراتع، قطع یکسره درختان جنگل، بوته کنی از روی دامنه‌ها و چرای دام بیش از حد ظرفیت مراتع

3- حوادث طبیعی چه زمانی خطر محسوب می‌گردد؟ زمانی که خسارت‌های جانی و مالی به انسان‌های ساکن در آن محل وارد کند.

4- مهم‌ترین فایده پوشش گیاهی چیست؟ کاهش احتمال وقوع سیل

5- چگونه پوشش گیاهی مانع وقوع سیل می‌گردد؟ آب‌های جاری بر روی دامنه‌ها در برخورد با بوته‌ها و گیاهان مختلف سرعت اولیه خود را از دست داده و با نفوذ در درون زمین مانع بروز سیل می‌شوند.

6- راه‌های پیش‌بینی سیل کدامند ؟ اعلام خطر بالا آمدن سطح آب رود اندازه‌گیری باران در یک دوره طولانی در حوضه یک رود

7- راه‌های مقابله با خطر بهمن را بنویسید؟ شناسایی نقاط بهمن‌خیز ساختن مانع منحرف کننده بهمن ساختن بهمن‌گیر جلوگیری از قطع درختان و نابودی پوشش گیاهی روی دامنه‌ها

8- دلایل خشک‌سالی را بیان کنید. تغییرات وضع آب و هوا پدید آمدن لکه‌های خورشیدی دخالت انسان در طبیعت

9- چگونگی پیش‌بینی آتشفشان را بنویسید؟ مطالعه مداوم عکس‌های ماهواره‌ای و تغییر دمای سطح زمین و هوای اطراف آن ذوب شدن یخ و برف دهانه آتشفشان

10- انسان چگونه می تواند از خسارت های شدید حوادث طبیعی بکاهد؟ با افزایش دانش خود در محیط طبیعی ، قدرت طبیعت را به درستی ارزیابی کرده و متناسب با آن اقدام نماید.

درس دوازدهم گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

1- اوقات فراغت یعنی چه؟ یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار تولیدی آزاد است و به طور دل‌خواه به استراحت و رفع خستگی جسمی و روحی می‌پردازد.

2- چرا دانش جغرافیا به مبحث اوقات فراغت توجه می‌کند؟ زیرا در گذراندن اوقات فراغت از یک سو انسان و از سوی دیگر محیطی که انسان اوقات فراغت خود را در آن سپری می‌کند وجود دارد.

3- چرا در گذشته سفرهای خارجی کم و محدود بود؟ زیرا مسافرت اغلب طولانی و ناراحت کننده بودند و وسایل حمل و نقل سریع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسیار گران تمام می‌شد.

4- چه عواملی موجب رشد و گسترش صنعت جهانگردی در قرن بیستم شده است؟ ظهور و توسعه‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری توسعه‌ی شهرنشینی بهبود شرایط کار بهبود درآمد مردم توسعه‌ی ارتباطات و افزایش سطح فرهنگ پیدایش مؤسسات و دفاتر جهانگردی

5- اصطلاح توریست از چه زمانی متداول شد؟ از قرن نوزدهم

6- اولین وسیله‌ی نقلیه‌ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شدچه بود؟راه‌آهن

7- گردشگران به چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید .افرادی که از خارج وارد یک کشور شده یا از آن کشور به خارج می روند افرادی که در داخل کشور خودشان به مسافرت می‌روند.

8- اهمیت اجتماعی و فرهنگی گردشگری را بیان کنید؟ تبادل فرهنگی میان کشورها و افزایش بینش اجتماعی و تفاهم بین‌المللی

9- دلایل اقتصادی اهمیت گردشگری را نام ببرید .کسب درآمد ارزی ایجاد اشتغال

10- مهم‌ترین مراکز گردشگری زمستانی اروپاکدامند؟ اتریش و سوئیس

11- شهرهای جهانگردی مذهبی منطقه خاورمیانه را نام ببرید. مکه ، مدینه ، قم ، مشهد ، کربلا ، نجف ، دمشق.

12- آثار و پیامدهای جهانگردی بر روی محیط چیست؟ تغییر چشم‌اندازهای طبیعی تخریب محیط زیست و ابنیه تاریخی آثار نامطلوب فرهنگی و اجتماعی

13- چرا به صنعت جهانگردی صادرات نامرئی می‌گویند؟ زیرا بدون این که کالا یا خدماتی از کشور خارج می شود، ارز وارد کشور می‌گردد.

14- پارک‌های ملی به چه منظوری تاسیس می شوند و چه مقرراتی در آن ها حکم فرماست ؟به منظور حفاظت از اراضی، حیات وحش جنگل‌ها، چمن‌زارها و مراتع و چشم اندازهای طبیعی

- مقررات حاکم بر پارک‌های ملی: ممنوع بودن بوته‌کنی شکار حیوانات سوزاندن چوب و چرای دام

درس سیزدهم ایران‌گردی

1- چرا سواحل دریای مازندران محل مساعدی برای جهانگردی است؟ آب و هوای معتدل آب و دریا با املاح کم‌عمق و مناسب جنگل های انبوه

2- چهار منطقه دیدنی سواحل دریای مازندران را نام ببرید .کلاردشت- تالاب انزلی دریاچه ولشت ماسوله

3-چرا سواحل جنوبی ایران برای گذران اوقات فراغت مناسب است؟ به دلیل اب و هوای معتدل

4- گردشگر پذیر ترین ناحیه در سواحل جنوبی کشور کجاست؟ جزیره کیش

5- چرا چشمه های آب معدنی از جاذبه های مهم توریستی است؟ زیرا برخی از این آب ها دارای خواص بهداشتی و درمانی اند و در معالجه امراض پوستی و سایر بیماری ها موثر می افتد و به آن ها آب های درمانی هم گفته می شود.

6- مهم ترین حوزه های ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید. آبعلی ، دیزین ، شمشک ، توچال

7- دو مرکز مهم گردشگری تاریخی در ایران کدامند؟ فارس و اصفهان

8- مهم ترین مراکز گردشگری مذهبی ایران را نام ببرید. مشهد قم ری شیراز

4- عوامل رکورد گردشگری پس از پیروزی انقلاب چیست؟ جنگ تحمیلی ایران و عراق تبلیغات استکبار جهانی ارزش های انقلاب اسلامی

درس چهاردهم پراکندگی و رشد جمعیت

1- عوامل دفع جمعیت یعنی چه؟ به عواملی که مانع زندگی از زندگی انسان در یک ناحیه می شود «عوامل دفع جمعیت» گویند.

2- منظور از عوامل جذب جمعیت چیست؟ عواملی هستند که انسان‌ها را تشویق به زندگی در یک ناحیه می‌کنند.

3- عوامل دافعه و جاذبه جمعیت به چند گروه از عوامل تقسیم می‌شوند؟ دو گروه: 1- عواملی طبیعی 2- عوامل انسانی

4- چهار مورد از عوامل طبیعی دفع جمعیت را نام ببرید؟ شرایط بد آب و هوایی جنگل‌های انبوه نواحی مرتفع با شیب تند مناطق آتشفشانی یا زلزله‌خیز.

5- چهار مورد از عوامل انسانی دفع جمعیت را نام ببرید ؟عدم دسترسی به حمل و نقل مناسب دور بودن از دریاها و اقیانوس‌ها، فقدان سرمایه و ثروت تصمیمات حکومتی

6- دلایل اقتصادی کمی تراکم جمعیت در یک ناحیه چیست؟ فقدان سرمایه و ثروت تصمیمات حکومتی

7- عوامل طبیعی و انسانی جاذبه جمعیت را نام ببرید. طبیعی : منابع طبیعی ، خاک ها ، پوشش گیاهی ، ناهمواری ، آب و هوا

8- عوامل کمی رشد جمعیت قبل از انقلاب صنعتی کدامند؟ قحطی و کمبود غذا- جنگل‌ها بیماری‌های واگیردار

9- عوامل رشد سریع جمعیت در بعد از انقلاب صنعتی را بنویسید. پیشرفت چشم‌گیر پزشکی و بهداشت توسعه‌ی ابزار آلات و شیوه‌های کشاورزی توسعه‌ی حمل و نقل ارتباطات

10- منظور از انفجار جمعیت چیست؟به رشد زیاد و سریع جمعیت در کوتاه مدت در قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گفته می‌شود.

11- چه عواملی موجب رشد جمعیت در یک کشور یا کل جهان می‌گردد ؟ تغییرات مربوط به نرخ موالید و نرخ مرگ و میر

12- منظور از رشد طبیعی جمیعت چیست؟ تفاوت بین نرخ موالید و نرخ مرگ و میر

14- در کشور عربستان در سال 1990 نرخ موالید 36 در هزار و نرخ مرگ و میر 5 در هزار بوده است . رشد جمعیت را محاسبه نموده و به صورت درصد بنویسید. 31=5-36 به صورت درصد 1/3 %

15- ساختمان‌ سنی جمعیت را با چه نشان می‌دهند؟ هرم سنی جمیعت روی یک محور تعداد یا درصد جمعیت و روی محور دیگر زنان و مردان و گروه های مختلف سنی

16- طبقه‌بندی گروه‌های سنی را بنویسید. 14-10 (کودکان و نوجوانان)- 65-15 سالگی(بزرگ‌سالان)- 65+ (کهن‌سالان)

17- جوانی جمعیت یعنی چه و چه مشکلاتی در پی دارد؟ یعنی درصد زیادی از جمعیت کمتر از 15 سال سن دارند (قاعده هرم سنی پهن است). مشکلات در زمینه آموزش و پرورش و ایجاد شغل

18- قاعده‌ی هرم در کشورهای توسعه یافته چگونه است و چرا؟ قاعده‌ی هرم باریک و هرم به شکل یک زنگ است به دلیل پایین بودن نرخ موالید و مرگ و میر و بالا بودن امید به زندگی

19- توزیع جمعیت در ایران چگونه است؟ بسیار ناهمگون است

20- چهارمورد از عوامل طبیعی مؤثر در توزیع جمعیت ایران: آب و هوا دسترسی به آب خاک مساعد شکل ناهمواری‌ها

21- در 80 سال اخیر چه عواملی موجب رشد سریع جمعیت ایران شده است؟ گسترش بهداشت و واکسیناسیون لوله‌کشی و بهبود آب آشامیدنی رونق صادرات نفت- واردات مواد غذایی

22- ساخت سنی جمعیت ایران چگونه است و چه تاثیری در آینده جمعیتی ایران خواهد داشت؟ جوان است و بر بالا ماندن رشد جمعیت در آینده تاثیر دارد.

23- عوامل مؤثر بر رشد جمعیت را نام ببرید؟ سطح به کارگیری تکنولوژی سطح درآمد سطح شهرنشینی سیاست‌های جمعیتی و دولت‌ها میزان سواد میزان اشتغال زنان نوع آداب و رسوم و فرهنگ

درس پانزدهم جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی

1- مهاجرت را تعریف کنید .جابه‌جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی.

2- دلایل مهاجرت را بیان کنید. دو دلیل: الف دور شدن از شرایط و عوامل نامساعد (عوامل دافعه) ب- جذب شدن به شرایط یا چیزهای دوست‌داشتنی (عوامل جاذبه)

3- عوامل دافعه‌ی مهاجرت را نام ببرید .فقر کمبود غذا جنگ بیکاری بالای طبیعی

4- عوامل جاذبه‌ مهاجرت را نام ببرید .آموزش بهتر درآمد بیش‌تر مسکن بهتر وابستگی فامیلی امکانات بهداشتی بهتر

5- چهار مورد از اثرات مهاجرت روستا به شهر را بنویسید. تغییر در ساختار اشتغال تغییر در ساختار سنی و جنسی جمعیت تغییر در تعداد جمعیت شهر و روستا- ایجاد مشاغل کاذب در شهرها

6- بیش‌ترین و پرحجم‌ترین نوع مهاجرت در دهه‌های اخیر در ایران چه بوده است. روستا به شهر

7- هریک از موارد زیر کدام نوع مهاجرت ها ست؟

مهاجرت

نوع

ترک ها به آلمان

خارجی - اختیاری

فلسطینی ها به اردن و لبنان

خارجی - اجباری

اروپایی ها به قاره ی آمریکا و استرالیا

خارجی - اختیاری

مردم از حومه ها به شهر های بزرگ

داخلی روزانه

ایل بختیاری به قشلاق خوزستان

داخلی - فصلی

مکزیکی ها برای بسته بندی محصولات غذایی و میوه چینی به آمریکا

خارجی - اختیاری

8- ویژگی های منابع طبیعی را بنویسید.

منابع تجدید شدنی

منابع غیر قابل تجدید

به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند.

فقط یکبار مورد استفاده قرار می گیرند.

هزینه استفاده از آن ها زیاد است.

استفاده از آن ها ارزان تر تمام می شود.

آلودگی کمتری ایجاد می کنند.

آلودگی بیش تری ایجاد می کنند.

مانند: امواج،باد، خورشید، جزر و مد ، آب پشت سد ها ، زمین گرمایی

مانند: نفت ، گاز طبیعی ، انرژی هسته ای ، چوپ، زغال سنگ

9- سه نوع انرژی حاصل از آب عبارتند از امواج ، جزر و مد و آب پشت سد ها

10 سه نوع سوخت فسیلی که برای ما انرژی فراهم می کنند کدامند؟ نفت ، گاز ، زغال سنگ

11- منظور از حد متناسب جمیعت چیست؟ بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد افراد یک سرزمین

16- عوامل اقتصادی و اجتماعی(انسانی) موثر بر دسترسی به غذا و گرسنگی را بیان کنید . توزیع غیر عادلانه‌ی غذا ارتباطات نامناسب احتکار غذا افزایش قیمت مواد غذایی ناآرامی‌های سیاسی و جنگ

17- چرا جنوب صحرای افریقا از نظر دسترسی به غذا دچار مشکل شده است ؟کاهش بارندگی و خشک‌سالی

درس شانزدهم آب‌ها

1- چرا نمی‌توان از تمامی آب‌های شیرین بهره‌برداری نمود؟ زیرا مقدار زیادی از این آب‌ها به صورت یخ در یخچال‌های قطبی و کوهستانی قرار دارد.

2- مشکلات آب در ایران کدام است؟ کمبود بارندگی، بالا بودن تبخیر

3- تبخیر واقعی چیست؟ عبارت است از بخار شدن مقداری از آب‌ها ناشی از بارندگی طی فرآیند تبخیر

4- تبخیر بالقوه چیست؟ مقدار آبی که اگر در دسترس باشد به وسیله‌ی خورشید تبخیر می‌گردد.

5- چرا میزان تبخیر بالقوه از تبخیر واقعی بیش‌تر است؟ زیرا معمولا آبی که برای تبخیر در محیط وجود دارد ، کم تر از توانایی محیط برای تبخیر است.

6- قنات یا کاریز در کدام استان‌ها بیش‌تر رایج است؟چرا؟ خراسان رضوی خراسان جنوبی یزد کرمان اصفهان به دلیل کمی بارندگی.

7- بیش‌ترین میزان آب در کدام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ در بخش کشاورزی

8- محدودیت های منابع آب در ایران کدامند؟ کمبود بارش ، پراکندگی نامناسب مکانی بارش ، توزیع نامناسب زمانی بارش.

درس هفدهم بهره برداری از منابع آب

1- عوامل به هر رفتن آب در بخش کشاورزی چیست؟ آبیاری مزارع در زمان نامناسب ، غرقابی کردن زمین زراعی، آلودگی آبها

2- چرا در سال های اخیر نیاز بیش تری به آب آشامیدنی سالم احساس می شود؟ به دلیل افزایش جمعیت شهرها ، مهاجرت روستاییان به شهر ها ، افزایش جمعیت روستاها و توجه بیش تر به امر بهداشت.

3- چرا آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی می شود؟ روند افزایش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز به آب برای تامین غذای بشر.

4- بهترین راه برای بهره برداری از آب های آشامیدنی بهداشتی و کشاورزی چیست؟

آشامیدنی : جدا کردن آب آشامیدنی از آب های مصرفی دیگر.

کشاورزی : استفاده از روش های جدید آبیاری متناسب با محیط.

5- آبی که به مصرف صنایع می رسد چگونه کیفیت خود را از دست می دهد؟ به دلیل آلودگی حرارتی و آلودگی شیمیایی و میکروبی.

6- آلودگی آب را تعریف کنید. تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی (میکروبی) آب که آن را غیر قابل استفاده می کند.

7- عوامل آلودگی آب ها را نام ببرید. زباله ها ، فاضلاب ها ، آلودگی حرراتی و سموم دفع آفات و کود های شیمیایی

8- خطرناک ترین آلوده کننده های آب کدامند؟ جیوه ، سرب و مواد شیمیایی سمی.

داودتوکلی:وبلاگ http://davodtavakoli.blogfa.com

 

منصور ; ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢٤

نکات مهم جغرافیای1 بنبایی

 

 

 

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

 

1- قاره‌ی آسیا چند درصد از سطح خشکی‌ها را در بر گرفته است؟ 30 درصد

 

2- ایران در کدام قسمت آسیا و در چه منطقه‌ای واقع شده است؟ در جنوب غربی آسیا و در منطقه‌ی خاورمیانه

 

3- موقعیت ریاضی ایران کدام است؟ عرض جغرافیایی: 25 تا 39 درجه‌ی شمالی طول جغرافیایی: 44 تا 63 درجه‌ی شرقی

 

4- ایران در کدام قسمت از نیم‌کره‌ی شمالی قرار گرفته است؟ در جنوب منطقه‌ی معتدله و در نزدیکی خط استوا

 

5- به عقیده‌ی زمین شناسان شکل نهایی کوه‌های البرز و زاگرس در چه دوره‌ای و چگونه به وجود آمده است؟ در اواخر دوره‌ی ترشیاری و در اثر فعالیت‌های کوهزایی

 

6- کوه‌های آتش‌فشانی ایران در چه دوره‌ای به وجود آمده‌اند؟ در اوایل کواترنر

 

7- چند نمونه از کوه‌های آتشفشانی ایران؟ دماوند سهند سبلان - تفتان

 

8- مهم‌ترین عامل تغییر چهره‌ی زمین بعد از دوره‌ی کواترنر؟ فرسایش

 

9- کدام فرسایش مهم‌ترین عامل خارجی تغییر شکل ناهمواری‌ها بوده است؟ آب‌های روان

 

10- فلات ایران کدام کشورها را در بر می‌گیرد؟ ایران و افغانستان و بخشی از پاکستان

 

11- محدوده‌ی فلات ایران کدام است؟ شمال، کوه‌های غرب، کوه‌های زاگرس، شرق کوه‌های سلیمان، شمال شرق کوه‌های هندوکش

 

12- ناهمواری‌های ایران بر چه اساسی تقسیم‌بندی شده‌اند؟ از نظر طبیعی، جهت برجستگی‌ها و شرایط خاص منطقه

 

13- تقسیم‌بندی ناهمواری‌های ایران؟ کوه‌های شمالی، کوه‌های غربی و جنوبی، کوه‌های شرقی، کوه‌های مرکزی جلگه‌های ساحلی، دشت‌ها و چاله‌های داخلی

 

14- لبه‌ی غربی فلات ایران را کدام کوه‌ها تشکیل می‌دهند؟ کوه‌های زاگرس

 

15- محدوده‌ی کوه‌های زاگرس کدام است؟ از شمال غربی در مریوان تا جنوب شرقی در شمال تنگه‌ی هرمز

 

16- ویژگی کوه‌های زاگرس کدام است؟ منظم و موازی بودن چین‌خوردگی‌ها فراوانی سنگ‌های رسوبی به ویژه سنگ‌های کمبود سنگ‌های آذرین به جز در اطراف همدان و بروجرد، وجود گسل سراسری از شمال غربی به جنوب شرقی

 

17- تقسیم‌بندی زاگرس؟ زاگرس جنوب شرقی، زاگرس شمال غربی

 

18- دو قله مهم زاگرس؟ دنا، زردکوه

 

19- ارتفاع متوسط ناهمواری‌های ایران؟ 3500 متر

 

20- بیش‌تر رودهای مهم و پرآب زاگرس به سمت کدام جلگه جریان دارد؟ جلگه‌ی خوزستان

 

21- رودهای مهم زاگرس که به سمت جلگه‌ی خوزستان جریان دارد؟ کاروان، جراحی، کرخه، زهره

 

22- سرزمین‌های پست اطراف فلات ایران کدام‌اند؟ دریای مازندران و بیابان ترکمنستان در شماال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، جلگه‌ی بین النهرین (دجله فرات) در غرب، جلگه سند و پنجاب در شرق

 

23- تعریف دشت؟ سرزمینی هموار یا نسبتاً هموار که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته باشد.

 

24- تعریف جلگه؟ سرزمینی پست و هموار که از یک طرف به کوهستان و از طرف دیگر به دریا یا دریاچه ختم می‌شود.

 

25- ویژگی‌های دشت‌های وسیعی هم‌چون لوت و کویر کدام‌اند؟ بارش کم، تبخیر زیاد، خاک شور، اختلاف دمای زیاد بین تابستان و زمستان، پوشش گیاهی ضعیف، فرسایش بادی شدید

 

26- چرا در غرب کشور دشت‌های حاصل‌خیزی مانند ماهی دشت به وجود آمده است؟ به دلیل رطوبت، شرایط آب و هوایی، جنس خاک

 

27- چه عواملی در وسعت جلگه مؤثرند؟ آب و هوا، جنس خاک

 

28- علت عدم فعالیت چشم‌گیر کشاورزی در جلگه‌های سواحل دریای عمان و خلیج فارس کدام است؟ اقلیم خشک، خاک نامناسب، رودهای فصلی و کم‌آب

 

29- چه عواملی در حاصل‌خیزی جلگه‌های سواحل دریای مازندران مؤثرند؟ رطوبت کافی، خاک آبرفتی، دمای مناسب

 

30- چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور مؤثرند؟ اختلاف در زاویه‌ی تابش آفتاب (عرض جغرافیایی)، ارتفاعات و جهت آن‌ها، دوری و نزدیکی به دریا، توده‌های هوا

 

31- علت وجود تابستان و زمستان معتدل در جلگه‌های کناره دریای مازندران؟ وجود رطوبت دریا

 

32- دو عنصر تشکیل دهنده‌ی آب و هوا؟ دما و بارش

 

33- مشخصات توده هوای غربی؟ جهت نفوذ: غرب، زمان نفوذ: زمستان، منشاء: اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه ، تأثیر آب و هوایی: بارش باران و برف

 

34- مشخصات توده هوای قطبی؟ جهت نفوذ: شمال و شمال شرق زمان نفوذ: فصل سرد، منشاء: سیبری و آسیای مرکزی، تأثیر آب و هوایی، سرد شدن هوا و بارش برف

 

35- مشخصات توده هوای گرم و خشک؟ جهت نفوذ: جنوب غربی، زمان نفوذ: تابستان، منشاء: عربستان و صحرای آفریقا، تأثیر آب و هوایی: گرمی و خشکی

 

36- مشخصات توده های مرطوب موسمی؟ جهت نفوذ: جنوب شرقی، زمان نفوذ: تابستان، منشاء: اقیانوس هند، تأثیر آب و هوایی: ریزش بارش‌های رگباری

 

37- مشخصات توده هوای سودانی؟ جهت نفوذ: جنوب غربی، زمان نفوذ: زمستان، منشاء: دریای سرخ، تأثیر آب و هوایی: بارش باران

 

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

 

1- آریایی‌ها از کدام نواحی به فلات ایران آمدند؟ آسیای مرکزی و جنوب سیبری

 

2- سه نوع شیوه‌ی زندگی در ایران کدام‌اند؟ روستایی ‌شهری کوچ‌نشینی

 

3- مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری سکونت گاه‌ها در ایران کدام است؟ دسترسی به آب

 

4- در ایران امکان دسترسی به آب در کدام نواحی بیش‌تر است؟ در کوه‌پایه‌ها و دامنه‌های کوهستان‌ها

 

5- واحه چیست؟ به آبادی های کوچک در نواحی بیابانی که به دلیل وجود چاه و قنات در آن‌ها کشاورزی امکان‌پذیر شده است.

 

6- مشخصات روستاهای متمرکز؟ فاصله زیاد روستاها از یکدیگر دور بودن زمین‌های کشاورزی از خانه‌ها جمع و متمرکز شدن خانه‌ها در یک مکان گسترش در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

 

7- مشخصات روستاهای پراکنده؟ مشخص نبودن مرز روستاها فاصله کم روستاها از هم دور بودن مساکن از هم به دلیل فراوانی آب گسترش در نواحی مرطوب شمال ایران

 

8- منظور از روستاهای پلکانی چیست؟ در روستاهای نواحی کوهستانی که برای برخورداری از نور آفتاب ساختمان‌ها را به صورت پلکانی می‌سازند.

 

9- سقف خانه‌های مناطق جنگلی به چه دلیل شیب‌دار است؟ به دلیل بارندگی زیاد

 

10- مصالح ساختمانی روستاها برگرفته از چیست؟ محیط جغرافیایی آن‌ها

 

11- مهم‌ترین منابع درآمد روستائیان؟ زراعت باغ‌داری دام‌داری صنایع دستی

 

12- عوامل شکل‌گیری شهرهای ایران کدام‌اند؟ آب ناهمواری عرض جغرافیایی عامل ارتباطی و دفاعی

 

13- منظور از نقش شهر چیست؟ ویژگی و کارایی خاصی که شهر دارد.

 

14- هر یک از شهرهای اصفهان تهران قم چه نقشی دارند؟ تهران، سیاسی، اداری، اصفهان: تاریخی و صنعتی، قم: مذهبی

 

15- در برنامه و طرح‌های جهت توسعه‌ی شهری از چه چیزی استفاده می‌شود؟ عکس‌های ماهواره‌ای و نقشه‌های کاربری زمین

 

16- زندگی عشایری زاییده‌ی چیست؟ استفاده‌ی مستقیم انسان از منابع طبیعت

 

17- زندگی اجتماعی عشایر وابسته به چیست؟ قبیله

 

18- اقتصاد عشایر متکی به چیست؟ دام

 

19- خصوصیات عشایر کدام‌اند؟ سلحشوری، میهمان‌نوازی، سخت‌کوشی

 

20- محل زندگی ایل بختیاری؟ محل ییلاق شهرکرد محل قشلاق جلگه‌ی خوزستان

 

21- محل زندگی ایل قشقایی؟ محل ییلاق و قشلاق در زاگرس بین شمال و جنوب استان فارس

 

22- محل زندگی ایل سون‌ها؟ محل ییلاق و قشلاق دامنه‌های سبلان و آذربایجان تا جلگه‌ی مغان

 

23- ویژگی استان؟ بزرگ‌ترین تقسیم‌بندی کشور- تشکیل شده از شهرستان و اداره شدن توسط استاندار

 

24- چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی شهرستان؟ از چند بخش به وسیله‌ی فرمان‌دار

 

25- چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی بخش؟ از چند دهستان به وسیله‌ی بخش‌دار

 

26- چگونگی شکل‌گیری و اداره‌ی دهستان؟ از چند روستا به وسیله‌ی دهدار

 

27- کوچک‌ترین واحد سکونت و مبدأ تقسیمات کشوری؟ روستا

 

28- تعریف شهر؟ سکونت گاه هایی که دارای شهرداری هستند

 

29- اَشکال افزایش جمعیت شهری؟ افزایش تعداد جمعیت شهرها، تبدیل نقاط روستایی به شهر، تأسیس شهرداری

 

30- دلیل گنبدی شکل بودن سقف خانه‌ها در مناطق گرم و خشک؟ زیرا در این حالت معمولاً روزها به نیمی از سقف خانه آفتاب مستقیم نمی‌تابد و این امر در خنک نگه داشتن داخل خانه‌ها مؤثر است.

 

آب‌ها

 

1- دلیل آبی‌رنگ به نظر رسیدن کره زمین از بالا چیست؟ زیرا بخش اعظم سطح آن را اقیانوس‌ها و دریاها فرا گرفته‌اند.

 

2- چرا نمی‌توان از تمامی آب‌های شیرین بهره‌برداری نمود؟ زیرا مقدار زیادی از این آب‌ها به صورت یخ در یخچال‌های قطبی و کوهستانی قرار دارد.

 

3- مشکلات آب در ایران کدام است؟ کمبود بارندگی، بالا بودن تبخیر، زمان نامناسب بارش، مشکل مکانی بارش

 

4- تبخیر واقعی چیست؟ عبارت است از بخار شدن مقداری از آب‌ها طی فرآیند تبخیر

 

5- تبخیر بالقوه چیست؟ مقدار آبی که اگر در دسترس باشد به وسیله‌ی خورشید تبخیر می‌گردد.

 

6- چرا میزان تبخیر بالقوه از تبخیر واقعی بیش‌تر است؟ زیرا ممکن است آبی که در دسترس است و واقعاً تبخیر می‌شود کم‌تر از میزان آبی باشد که خورشید توانایی تبخیر آن را در یک محل در طی یک سال دارد.

 

7- قنات یا کاریز در کدام استان‌ها بیش‌تر رایج است؟ خراسان یزد کرمان - اصفهان

 

8- بیش‌ترین میزان آب در کدام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ در بخش کشاورزی

 

9- بیش‌تر بارش ایران در چه فصولی صورت می‌گیرد؟ پاییز و زمستان

 

10- اقدامات لازم برای بهره‌برداری صحیح از منابع آب در ابتدا کدام است؟ شناسایی خوب منابع و برنامه‌‌ریزی صحیح

 

11- بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به چه مسائلی نیازمند است؟ اکتشاف، حفر چاه، کانال کشی و به کار بردن دستگاه‌های پمپ آب و ایجاد تأسیسات و لوله‌کشی

 

12- توزیع آب اقیانوس‌ها و آب شیرین؟ 2/97 درصد اقیانوس‌ها و دریاها، 8/2 درصد آب‌های شیرین

 

13- منظور از آب شیرین چیست؟ آبی که میزان نمک‌های آن بسیار کم است.

 

انسان و بیابان

 

1- منظور از بیابان‌زایی چیست؟ فرایند تخریب زمین با تغییر منابع گیاهی، خاک و غیره است که فعالیت‌های انسانی از عامل مهم این تخریب است.

 

2- عوامل فرسایش خاک کدامند؟ چرای بی‌رویه دام‌ها، شخم زدن نامناسب خاک، تخریب جنگل‌، بهره‌‌بردای بیش از حد خاک، شور شدن خاک

 

3- راه‌های شور شدن خاک کدام‌اند؟ کشاورزی با آب شور، کود شیمیایی شور دادن به زمین، از بین بردن پوشش گیاهی، آتش زدن گیاهان

 

4- فرسایش خاک یعنی چه؟ جابه‌جایی افقی ذرات خاک توسط آب یا باد

 

5- راه‌های مقابله با ماسه‌های روان چیست؟ با پوشش گیاهی، ایجاد بادشکن و پاشیدن مالچ نفتی روی ماسه

 

6- خاک چیست0؟ قشر نازکی که بر سطح زمین گسترده شده و معمولاً کم‌تر از یک‌متر ضخامت دارد.

 

7- مشکلات زندگی در بیابان کدام‌اند؟ نامناسب بودن خاک، کمبود آب، وزش‌ بادهای شدید، حرکت ماسه‌های روان

 

8- در هر یک از مناطق زیر در هر سال بر حسب هکتار میزان فرسایش چقدر است؟

 

الف) جنگل ب) چراگاه

 

ج) زمین کشاورزی د) خاک بدون گیاه

 

الف)1/0 ب)1

 

ج)7/0 د)18

 

اهمیت و نقش جنگل‌ها

 

1- چرا در سطح زمین زیست بوم‌های گوناگونی شکل گرفته است؟ به دلیل تنوع آب و هوا، خاک، ارتفاع و جنس زمین

 

2- به چه مناطقی زیست بوم گفته می‌شود؟ مناطق عمده و وسیع محیطی که با پوشش گیاهی و جانوری خاصی مشخص هستند.

 

3- کدام زیست بوم‌ها کم‌تر مورد دخالت و دست‌کاری قرار گرفته‌اند؟ چرا؟ زیست بوم‌های توندرا و قطبی به دلیل جمعیت کم ناشی از شرایط سرد آب و هوایی.

 

4- در نواحی متراکم از جمعیت، جنگل‌ها و پوشش گیاهی به چه انگیزه‌ای از بین می‌روند؟ گسترش زمین‌های کشاورزی و تأمین غذا

 

5- دلایل انهدام زیست بوم‌ها کدامند؟ سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زغال و هیزم برای سوخت منازل و پخت غذا، قطع درختان برای تولید الوار و مصالح ساختمانی، گسترش بی‌رویه شهرها و کارخانه‌ها.

 

6- منظور از کشاورزی گذرا (نوبتی) چیست؟ کشاورزی که کشاورزان با قطع درختان به کشاورزی پرداخته ولی با کاهش حاصلخیزی خاک آن را رها می‌کنند.

 

7- چه عواملی موجب تخریب جنگل‌های آمازون گردیده است؟ احداث بزرگ راه سراسری پرورش گام قطع درختان برای بهره‌برداری معدنی و دادن زمین جنگلی به افراد فقیر و بی‌مسکن

 

8- به کدام جنگل‌ها، ریه تنفسی جهان می‌گویند؟ چرا؟ جنگل‌های آمازون به دلیل تأمین اکسیژن جهان

 

9- پیامدهای تخریب جنگل‌های آمازون کدام‌اند؟ افزایش دی‌اکسید کربن و کاهش اکسیژن گرم شدن زمین و تغییر آب و هوای جهان از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری از دست رفتن منبع درآمد مردم

 

10- اهمیت جنگل‌ها: تأمین کننده غذا آب و هوا تأمین خاک فعالیت اقتصادی

 

11- نوع پوشش گیاهی منطقه توندرا؟ گیاهان علفی کوتاه، خزه‌ها و گل‌سنگ‌ها

 

12- منطقه توندرا کدام نواحی جهان را در بر می‌گیرد؟ شمال کانادا شمال آلاسکا شمال روسیه و شمال اسکاندیناوی

 

13- ویژگی حرارتی و بارشی منطقه توندرا؟ بارش کم بین 400-100 سرمای سخت تابستان کوتاه و خنک

 

14- نوع پوشش گیاهی منطقه جنب قطبی؟ جنگل‌های سوزنی برگ صنوبر، کاج و سرو

 

15- منطقه جنب قطبی کدام نواحی جهان را در برمی‌گیرد؟ شمال روسیه اسکاندیناوی کانادا - آلاسکا

 

16- ویژگی‌های حرارتی و بارشی منطقه جنب قطبی؟ بارش 500-250 میلی‌متر و عمدتاً در تابستان تابستان کوتاه و خنک با تغییرات زیاد دما

 

17- نوع پوشش گیاهی در نواحی عرض متوسط (معتدل)؟ جنگل‌های پهن برگ خزان‌دار

 

18- ویژگی‌های حرارتی و بارشی منطقه معتدل (عرض متوسط)؟ بارش 1000-750 میلی‌متر در سراسر سال سرد تا معتدل گرم

 

19- علفزارهای عرض متوسط کدام نواحی جهان را در برمی‌گیرند؟ آسیای مرکزی شرق اروپا استرالیا مرکز‌ آمریکای شمالی

 

20- ویژگی حرارتی و بارشی علفزارهای عرض متوسط؟ بارش کم تا متوسط 600-300 میلی‌متر در بهار و تابستان زمستان سرد تغییرات دمای فصلی زیاد

 

21- ویژگی پوشش گیاهی منطقه مدیترانه‌ای؟ درختان همیشه سبز و مقاوم در برابر خشکی با چوب سخت

 

22- ویژگی حرارتی و بارشی منطقه مدیترانه‌ای؟ بارش 750-500 میلی‌متر خشکی هوا در تابستان درجه حرارت معتدل و در تابستان گرم

 

23- منطقه ساوانا کدام نواحی جهان را در برمی‌گیرد؟ نواحی مداری آفریقا آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا

 

24- نوع پوشش گیاهی منطقه ساوانا؟ علف‌های بلند توأم با درختان پراکنده

 

25- ویژگی حرارتی و بارشی منطقه ساوانا؟ بارش در بهار یا تابستان، دمای زیاد با تغییرات فصلی کم

 

26- نوع پوشش گیاهی منطقه استوایی؟ جنگل همیشه سبز پهن برگ با گونه‌هایی با تنوع زیاد

 

27- منطقه استوایی کدام نواحی جهان را در برمی‌گیرد؟ حوضه آمازون آمریکای جنوبی جنوب شرقی آسیا- حوضه کنگو در آفریقا

 

28- ویژگی حرارتی و بارشی منطقه استوایی؟ بارش زیاد و مداوم در طی سال و میزان بارش بیش از 1000 میلی‌متر، درجه حرارت بالا و یکنواخت.

 

29- ویژگی پوشش گیاهی منطقه خشک و نیمه خشک؟ پوشش گیاهی فقیر استپ‌های بیابانی با درختچه‌های مقاوم در برابر خشکسالی پهنه‌های ماسه، نمک و بدون پوشش گیاهی

 

30- نواحی عمده جهان که دارای پوشش گیاهی خشک و نیمه خشک هستند: آسیای مرکزی جنوب غربی آسیا مرکز استرالیا شمال آفریقا

 

31- ویژگی حرارتی و بارشی مناطق خشک و نیمه خشک؟ بارش خیلی کم 250- 0 میلی‌متر- درجه حرارت تابستانی خیلی بالا اختلاف دما در فصول گرم و سرد شدید

 

32- ویژگی حرارتی و بارشی منطقه قطبی؟ ریزش جوی بسیار کم سرمای زیاد و زیر نقطه انجماد

 

پراکندگی و انواع جنگل‌ها و مراتع در ایران

 

1- دلایل مشکل بودن رشد درخت در ایران؟ واقع شدن ایران درعرض‌های جغرافیایی جنوب حاره و نامنظم بودن و کم‌بارشی

 

2- دلایل تنوع پوشش گیاهی در ایران؟ گسترش عرض جغرافیایی تنوع ناهمواری‌ها

 

3- مهم‌ترین نواحی جنگلی ایران؟ نواحی مرطوب کناره دریای مازندران نواحی نیمه مرطوب ارسباران نواحی نیمه خشک

 

4- دلایل رشد جنگل در کناره‌های دریای مازندران؟ رطوبت زیاد اعتدال هوا خاک مساعد

 

5- درختان غالب جنگل‌های مازندران؟ راش - ممرز

 

6- دلیل اهمیت جنگل‌های شمال: تجارتی و صنعتی بودن این جنگل‌ها

 

7- درختان غالب جنگل‌های نواحی نیمه مرطوب؟ بلوط راش سفید

 

8- قسمت عمده جنگل‌های نواحی نیمه خشک: جنگل‌های زاگرس

 

9- جامعه جنگلی بلوط ایران وسیع‌ترین پوشش گیاهی کدام نواحی ایران را تشکیل می‌دهد؟ غرب و جنوب غربی

 

10- اهمیت درختان بلوط به چه خاطر است؟ داشتن ریشه‌های قوی و عمیق مقاوم در برابر بادهای شدید و خشک‌سالی

 

11- اهمیت جنگل‌های زاگرس؟ حفاظت خاک و آب‌های جاری تعدیل آب و هوا- گذراندن اوقات فراغت

 

12- محدوده جنگل‌های حرا در سواحل کم‌عمق خلیج فارس: بندر عباس و جزیره قشم

 

13- منبع تأمین آب جنگل های حرا؟ آب شور دریا

 

14- اهمیت جنگل‌های حرا؟ داروسازی و تغذیه دام‌ها

 

15- مهم‌ترین نقش مراتع ایران؟ جلوگیری از فرسایش خاک تأمین علوفه مورد نیاز دام‌ها استفاده در صنایع یا داروسازی

 

16- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع کدام است؟ کاهش میزان دام‌ها

 

17- مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها و مراتع ایران کدامند؟ چرای بیش از حد دام‌ها کندن بوته‌ها برای مصارف سوخت روستائیان قطع درختان برای تبدیل آن به زمین کشاورزی، مسکونی و کارخانه‌ها

 

18- تعریف مرتع؟ زمینی دارای پوشش گیاهی برای چرای دام

 

19- بیش‌تر مراتع ایران از چه نوع می‌باشد؟ متوسط تا ضعیف

 

آلودگی هوا

 

1- تعریف آلودگی هوا؟ هرگونه ماده اضافی که وارد هوا شده و خواص فیزیکی و شیمیایی و زیستی آن را تغییر دهد.

 

2- عوامل آلودگی هوای تهران؟ دود ناشی از انواع سوخت‌ها موقعیت جغرافیایی و کمی بارندگی

 

3- دلیل کشیدن شیشه یا نایلون بر روی سقف گل‌خانه‌ها؟ زیرا تابش نور خورشید از شیشه یا نایلون عبور کرده و محوطه را گرم می‌کند، اما گرمای ناشی از تابش نمی‌تواند از شیشه یا نایلون بیرون رود.

 

4- اثر گل‌خانه‌ای جو کدام است؟ جلوگیری از سرد شدن زیاد زمین در طول شب و گرم شدن زیاد آن در طول روز

 

5- گازهای گل‌خانه‌ای؟ بخار آب، دی‌اکسید کربن- متان دی‌اکسید نیتروژن

 

6- پیامدهای گرم شدن کره زمین کدامند؟ ذوب شدن توده‌های یخ قطب شمال و جنوب بالا آمدن آب دریاها و به زیر آب رفتن سواحل پست افزایش طول دوره‌های خشک‌سالی و کاهش میزان محصولات کشاورزی- بروز سیل در اثر بالا آمدن آب دریا

 

7- وارونگی دما چیست؟ در حالت عادی در تروپوسفر با افزایش ارتفاع دما کاهش می‌یابد، اما در بعضی از مواقع سال به ویژه در زمستان با افزایش ارتفاع، دما نیز افزایش یافته و هوای سرد در مجاورت زمین قرار می‌گیرد، که این امر مانع از جابه‌جایی هوا می‌گردد که به آن وارونگی دما می‌گویند.

 

8- وارونگی دما در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ در شب‌های آرام و بدون ابر زمستان.

 

9- منظور از باران اسیدی چیست؟ بر اثر فعالیت کارخانه‌ها میزان دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید ازت در هوا افزایش می‌یابد که این ماده در جو با اکسیژن و بخار آب واکنش نشان داده و به صورت اسید سولفوریک و اسید نیتریک درمی‌آید که وقتی به سطح زمین می‌رسد به آن باران اسیدی می‌گویند.

 

10- پیامدهای باران اسیدی؟ کاهش حاصل‌خیزی خاک، وارد شدن مواد سمی به خاک از بین رفن بناهای تاریخی به ویژه بناهای مرمری و آهکی- نابودی درختان و کاهش مقاومت آن‌ها در برابر سرما.

 

آلودگی دریاها و رودها

 

1- رود راین از کدام کشور سرچشمه می‌گیرد؟ سوئیس

 

2- رود راین از چه کشورهایی عبور می‌کند؟ سوئیس فرانسه آلمان - هلند

 

3- راه حل‌های موجود برای مقابله با آلودگی آب رودها؟ کاهش ورود مواد آلاینده به داخل آب انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر پاک‌سازی رودهای آلوده از مواد مضر

 

4- اقدامات انجام شده برای حل مشکل آلودگی رود راین؟ مشارکت کشورهای اطراف رود راین در جلسات بحث و گفتگو در این زمینه در نظر گرفتن طرح‌هایی برای موفقیت و پاک‌سازی رود و چشم‌اندازهای اطراف آن

 

5- دو مشکلی که حیات دریاها را به خطر انداخته است: آلودگی دریاها و صید بی‌رویه ماهی‌ها

 

6- وسعت دریای مازندران؟ 360 هزار کیلومتر مربع

 

7- اهمیت دریای مازندران از نظر صید چه ماهی است؟ ماهی خاویاری

 

8- منابع آلوده کننده دریای مازندران؟ رودها به ویژه ولگا سموم کشاورزی نفت افزایش جمعیت

 

9- اهمیت خلیج فارس؟ صید ماهی و مروارید داشتن جزایر مهم نظامی و اقتصادی استخراج نفت

 

10- تأثیرات ناشی از آلودگی خلیج‌فارس کدام است؟ نابودی و مهاجرت هزاران پرنده از این ناحیه تغییر رنگ و کیفیت و کاهش آب آشامیدنی در کویت و قطر تشکیل لایه نفتی بر روی سطح آب که مانع رسیدن نور خورشید و اکسیژن می‌گردد.

 

11- چرا خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده بسیار آسیب‌پذیر است؟ عمق کم شوری آب گرمی هوا ارتباط محدود با آب‌های آزاد جهان

 

12- امروزه چه فعالیت‌هایی، آلودگی آب‌ها را تشدید کرده است؟ فعالیت‌های مربوط به استخراج نفت

 

مخاطرات طبیعی چیست؟

 

1- منظور از مخاطرات طبیعی چیست؟ بخشی از رفتار محیط اطراف ما که به طور ناگهانی رخ می‌دهد و موجب خسارت‌ها و تلفات جانی و مالی برای انسان می‌گردد.

 

2- مخاطرات طبیعی از نظر محل شکل گیری چند منشأ دارند؟ دو منشأ درونی مانند زلزله و آتشفشان بیرونی مانند سیل و خشک‌سالی

 

3- انواع حرکات پوسته زمین؟ دورشونده نزدیک شونده لغزنده در امتداد هم

 

4- زلزله چه زمانی رخ می‌دهد؟ زمانی که سنگ‌های ناحیه‌ای از پوسته زمین مقاومت خود را در برابر نیروهایی که از درون زمین به آن‌ها وارد می‌آید از دست می‌دهند و به طور ناگهانی شکسته و انرژی زیاد آزاد می‌شود.

 

5- چه عاملی سبب تجمع انرژی در زمین می‌گردد؟ تجزیه مواد پرتوزا مانند اورانیوم در داخل زمین

 

6- میزان ویرانی زلزله تحت تأثیر چه عواملی است؟ شدت و سرعت زلزله عمق زلزله دوری و نزدیکی به مرکز زلزله

 

7- منظور از بزرگی و شدت زلزله چیست؟ و با چه مقیاس‌هایی اندازه‌گیری می‌شود؟ شدت زلزله نشان دهنده میزان خسارت و خرابی زلزله است که با مقیاس مرکالی اندازه‌گیری می‌شود و بزرگی زلزله نشان دهنده میزان خروج انرژی از درون زمین است که با مقیاس ریشتر اندازه‌گیری می‌شود.

 

8- مهم‌ترین مناطق زلزله‌خیز جهان کدام است؟ کمربند کوهستانی آلپ هیمالیا کمربند اطراف اقیانوس آرام کمربند میانی اقیانوس اطلس

 

9- علائم پیش‌بینی زلزله: کاهش لرزش‌های کوچک زمین در نواحی مستعد زلزله تغییر در مقاومت الکتریکی پیوسته زمین در محل گسل‌ها تغییر در سطح آب چاه‌ها بیش‌تر شدن فاصله پوسته زمین در محل شکستگی‌ها وگسل‌ها

 

10- سیل چیست؟ جریان بسیار شدید آب که در بیرون از بستر اصلی رود جریان می‌یابد.

 

11- عوامل اصلی بروز سیل کدام است؟ ریزش باران‌های شدید و طولانی ذوب ناگهانی برف

 

12- سیل بیش‌تر در چه مناطقی رخ می‌دهد؟ در مسیر رودها و مجاری موقتی عبور آب

 

13- نکات مورد توجه برای بررسی امکان وقوع سیل؟ وضعیت پوشش گیاهی جنس خاک شیب دامنه وضعیت شبکه آبراهه

 

14- دلایل وقوع سیل در بنگلادش؟ ریزش باران‌های موسمی و قرار گرفتن این کشور بر روی دلتای رودهای گنگ و براهماپوترا

 

15- بهمن چیست؟ سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه‌ها به سمت پایین

 

16- دلایل سقوط بهمن کدام است؟ نیروی جاذبه زمین وزن مواد روی دامنه استفاده نادرست از محیط طبیعی

 

17- کدام مناطق در ایران بهمن خیزند؟ جاده هراز و چالوس در رشته کوه البرز چهارمحل و بختیاری در زاگرس

 

18- خشک‌سالی را تعریف کنید؟ کمبود ریزش‌های جوی کم‌تر از انتظار در یک سال

 

19- مشکلات ناشی از خشک‌سالی؟ کمبود آب مورد مصرف ترک برداشتن خاک‌های رسی و فرسایش آن‌ها به وسیله باد کاهش میزان محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کاهش ذخیره آب‌رودها و تولید برق بروز پدیده آتش‌سوزی در جنگل‌ها

 

20- گسل چیست؟ محل شکستگی پوسته

 

انسان و مخاطرات طبیعی

 

1- فواید حوادث طبیعی؟ ایجاد دریاچه طبیعی از طریق فوران مواد مذاب یا ریزش کوه حاصل‌خیز شدن خاک کشاورزی از طریق رسوبات سیلابی یا خاکسترهای آتشفشان

 

2- انسان چگونه پوشش گیاهی دامنه‌ها را در یک حوضه آبریز از بین می‌برد؟ با به زیر کشت بردن مراتع، قطع یکسره درختان جنگل، بوته کنی از روی دامنه‌ها و چرای دام بیش از حد ظرفیت مراتع

 

3- حوادث طبیعی چه زمانی خطر محسوب می‌گردد؟ زمانی که خسارت‌های جانی و مالی به انسان‌های ساکن در آن محل وارد کند.

 

4- مهم‌ترین فایده پوشش گیاهی چیست؟ کاهش احتمال وقوع سیل

 

5- چگونه پوشش گیاهی مانع وقوع سیل می‌گردد؟ آب‌های جاری بر روی دامنه‌ها در برخورد با بوته‌ها و گیاهان مختلف سرعت اولیه خود را از دست داده و با نفوذ در درون زمین مانع بروز سیل می‌شوند.

 

6- چگونگی پیش‌بینی احتمال وقوع سیل؟ با اندازه‌گیری جریان آب یک رود و ا ندازه‌گیری باران در یک دوره طولانی در حوضه یک رود

 

7- راه‌های پیش‌بینی سیل؟ اعلام خطر بالا آمدن سطح آب رودخانه اندازه‌گیری باران در یک دوره طولانی در حوضه یک رود

 

8- راه‌های مقابل با بهمن؟ شناسایی نقاط بهمن‌خیز ساختن مانع منحرف کننده بهمن ساختن بهمن‌گیر جلوگیری از قطع درختان و نابودی پوشش گیاهی روی دامنه‌ها

 

9- دلایل خشک‌سالی؟ تغییرات وضع آب و هوا پدید آمدن لکه‌های خورشیدی دخالت انسان در طبیعت

 

10- چگونگی پیش‌بینی آتشفشان؟ مطالعه مداوم عکس‌های ماهواره‌ای و تغییر دمای سطح زمین و هوای اطراف آن ذوب شدن یخ و برف دهانه آتشفشان

 

11- راه‌های کاهش خطر وقوع بهمن؟ احداث دیواره‌ها در مقابل ریزش و لغزش ایجاد لرزش‌های مصنوعی و سقوط عمدی بهمن

 

12- اولین شرط مقابله با هر خطری؟ شناخت جزئیات و پیش‌بینی رفتار آن خطر

 

پراکندگی و رشد جمعیت

 

1- عوامل دفع جمعیت یعنی چه؟ عواملی که انسان‌ها را از زندگی در یک ناحیه دفع می‌کند «عوامل دفع جمعیت» گویند.

 

2- منظور از عوامل جذب جمعیت چیست؟ عواملی هستند که انسان‌ها را تشویق به زندگی در یک ناحیه می‌کنند.

 

3- عوامل دافعه و جاذبه جمعیت به چند گروه از عوامل تقسیم می‌شوند؟ دو گروه: 1- عواملی طبیعی 2- عوامل انسانی

 

4- چهار مورد از عوامل طبیعی دفع جمعیت: شرایط بد آب و هوایی جنگل‌های انبوه نواحی مرتفع با شیب تند مناطق آتشفشانی یا زلزله‌خیز.

 

5- چهار مورد از عوامل انسانی دفع جمعیت: عدم دسترسی به حمل و نقل مناسب دور بودن از دریاها و اقیانوس‌ها، فقدان سرمایه و ثروت تصمیمات حکومتی

 

6- دلایل اقتصادی دفع جمعیت: فقدان سرمایه و ثروت تصمیمات حکومتی

 

7- عوامل کمبود جمعیت قبل از انقلاب صنعتی: قحطی و کمبود غذا- جنگل‌ها بیماری‌های واگیردار

 

8- عوامل رشد سریع جمعیت در بعد از انقلاب صنعتی: پیشرفت چشم‌گیر پزشکی و بهداشت توسعه‌ی ابزار آلات و شیوه‌های کشاورزی توسعه‌ی حمل و نقل ارتباطات

 

9- منظور از انفجار جمعیت چیست؟به رشد زیاد و سریع جمعیت در کشورهای قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گفته می‌شود.

 

10- چند درصد از جمعیت جهان در دو کشور هند و چین زندگی می‌کنند؟ 39 درصد

 

11- آن‌چه که موجب رشد جمعیت در یک کشور یا کل جهان می‌گردد، مربوط به چیست؟ تغییرات مربوط به نرخ موالید و نرخ مرگ و میر

 

12- منظور از رشد طبیعی جمیعت چیست؟ تفاوت بین نرخ موالید و نرخ مرگ و میر

 

13- منظور از امید به زندگی چیست؟ تعداد سال‌هایی است که می‌توان انتظار زندگی برای یک فرد متولد شده، داشت.

 

14- شاخص‌های حیاتی کدام‌اند؟ نرخ موالید- نرخ مرگ و میر نرخ مرگ و میر کودکان امید به زندگی

 

15- ساختمان‌ سنی جمعیت را با چه نشان می‌دهند؟ هرم سنی جمیعت

 

16- طبقه‌بندی گروه‌های سنی: 14-0  (کودکان و نوجوانان) 65-15 سالگی(بزرگ‌سالان) 65+ (کهن‌سالان)

 

17- جوانی جمعیت در قاعده هرم سنی چه تأثیری می‌گذارد؟ موجب پهن شدن قاعده‌ی هرم می‌گردد.

 

18- قاعده‌ی هرم در کشورهای توسعه یافته چگونه است و چرا؟ قاعده‌ی هرم باریک و هرم به شکل یک زنگ است به دلیل پایین بودن نرخ موالید و مرگ و میر و بالا بودن امید به زندگی

 

19- چهارمورد از عوامل طبیعی مؤثر در توزیع جمعیت ایران: آب و هوا دسترسی به آب خاک مساعد شکل ناهمواری‌ها

 

20- در 70 سال اخیر چه عواملی موجب رشد سریع جمعیت ایران شده است؟ گسترش بهداشت و واکسیناسیون لوله‌کشی و بهبود آب آشامیدنی رونق صادرات نفت- واردات مواد غذایی

 

21- عوامل مؤثر بر رشد جمعیت را نام ببرید؟ سطح به کارگیری تکنولوژی سطح درآمد سطح شهرنشینی سیاست‌های جمعیتی و دولت‌ها میزان سواد میزان اشتغال زنان نوع آداب و رسوم و فرهنگ

 

22- معنی اصطلاح تراکم جمعیت چیست؟ تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح

 

23- تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می‌کنند؟ جمعیت مکان تقسیم بر مساحت آن

 

جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی

 

1- تعریف مهاجرت:جابه‌جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی.

 

2- دلایل مهاجرت: دو دلیل: الف دور شدن از شرایط و عوامل نامساعد (عوامل دافعه) ب- جذب شدن به شرایط یا چیزهای دوست‌داشتنی (عوامل جاذبه)

 

3- عوامل دافعه‌ی مهاجرت: فقر کمبود غذا جنگ بیکاری بلایای طبیعی

 

4- عوامل جاذبه‌ مهاجرت: آموزش بهتر درآمد بیش‌تر مسکن بهتر وابستگی فامیلی امکانات بهداشتی بهتر

 

5- چهار مورد از اثرات مهاجرت روستا به شهر: تغییر در ساختار اشتغال تغییر در ساختار سنی و جنسی جمعیت تغییر در تعداد جمعیت شهر و روستا- ایجاد مشاغل کاذب در شهرها

 

6- بیش‌ترین و پرحجم‌ترین نوع مهاجرت در دهه‌های اخیر در ایران: روستا به شهر

 

7- دو گروه اصلی منابع طبیعی: تجدید شونده غیرقابل تجدید

 

8- تعریف منابع تجدید شونده: منابعی که می‌تواند به طور دائم مورد استفاده قرار گیرد.

 

9- تعریف منابع غیرقابل تجدید: منابعی که فقط یک‌بار به دلیل طولانی بودن زمان تشکیل مجدد آن‌ها قابل بهره‌برداری هستند.

 

10- انواع منابع تجدید شونده: انرژی امواج انرژی باد- انرژی جزر و مد انرژی آب سد انرژی خورشیدی انرژی گرمای درون زمین

 

11- انواع منابع غیرقابل تجدید: گاز طبیعی نفت زغال سنگ انرژی هسته‌ای سوخت‌های چوبی

 

12- منظور از حد متناسب جمیعت چیست؟ بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد افراد یک سرزمین

 

13- حداقل میزان کالری مورد نیاز یک فرد سالم در طول روز: 2300 کالری

 

14- عوامل مؤثر در میزان کالری مورد نیاز یک فرد سالم و معمولی: سن فرد ساختمان بدن فرد نوع اشتغال فرد محیط زندگی فرد

 

15- اثرات سوء تغذیه: کاهش توان افراد برای کار و فعالیت اقتصادی مستعد شدن بدن فرد برای بیماری‌های متعدد مرگ فرد در اثر سوء تغذیه شدید

 

16- عوامل اقتصادی و اجتماعی گرسنگی: توزیع غیر عادلانه‌ی غذا ارتباطات نامناسب احتکار غذا افزایش قیمت مواد غذایی ناآرامی‌های سیاسی و جنگ

 

17- دلایل فقر غذایی در جنوب صحرای آفریقا: کاهش بارندگی و خشک‌سالی

 

18- مهاجرت ترک‌ها به آلمان چه نوع مهاجرتی است؟ خارجی اختیاری

 

19- علت مهاجرت اروپاییان به آمریکا، استرالیا و کانادا قرن هفدهم: دستیابی به منابع طبیعی و ثروت سایر قاره‌ها

 

20- پناهنده شدن سکنه اتیوپی و سودان و سومالی به کشورهای مجاور به چه دلایلی است؟ قحطی خشک‌سالی جنگ‌های داخلی

 

21- دلیل مهاجرت کارگران از شهرها به روستاها: کسب درآمد بیش تر

 

22- حرکت کوچ‌نشینان چه نوع مهاجرتی است؟ فصلی داخلی

 

23- مهاجرت افغان‌ها و پناهنده شدن فلسطینیان چه نوع مهاجرتی است؟ خارجی اجباری

 

جهانگردی چیست؟ جهانگرد کیست؟

 

1- اوقات فراغت یعنی چه؟ یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار تولیدی آزاد است و به طور دل‌خواه به استراحت و رفع خستگی جسمی و روحی می‌پردازد.

 

2- جرا در قرآن کریم به سیر و سفر سفارش شده است؟ به منظور تفکر و تدبر در آیات و نعمت‌های الهی و نیز مطالعه‌ی سرگذشت اقوام و ملل گوناگون

 

3- ائمه معصومین (ع) انجام سفر را با چه انگیزه‌ای توصیه کردند؟ بیرون آمدن از رکورد و ملل گوناگون

 

4- چرا دانش جغرافیا به مبحث اوقات فراغت توجه می‌کند؟ زیرا در گذراندن اوقات فراغت از یک سو انسان و از سوی دیگر محیطی که انسان اوقات فراغت خود را در آن سپری می‌کند وجود دارد.

 

5- چرا در گذشته سفرهای خارجی کم و محدود بود؟ زیرا مسافرت اغلب طولانی و ناراحت کننده بودند و وسایل حمل و نقل سریع و راحت وجود نداشت و مسافرت بسیار گران تمام می‌شد.

 

6- اشکال عمده‌ی جهانگردی: تفریحی مذهبی اجتماعی سیاسی فرهنگی و آموزشی درمانی بازرگانی - ورزشی

 

7- اهمیت اجتماعی جهانگردی: کمک به تبادل فرهنگی میان کشورها و افزایش بینش اجتماعی و تفاهم بین‌المللی

 

8- مهم‌ترین عامل جذب جهانگردی تفریحی در اروپا: آب و هوای مناسب

 

9- عوامل طبیعی در حهانگرد‌پذیر بودن ایالت فلوریدای آمریکا: تابستان‌های متعدد و سواحل آفتابی رطوبت مناسب همراه با نسیم زمستان‌های ملایم

 

10- پیامدهای جهانگردی بر روی محیط: تغییر چشم‌اندازهای طبیعی تخریب محیط زست و ابنیه تاریخی آثار نامطلوب فرهنگی و اجتماعی

 

11- آثار نامطلوب گذراندن اوقات فراغت در محیط زیست: ناپدید شدن حیات وحش سر و صدا و آلودگی هوا آلودگی دریاچه از بین رفتن کشاورزی

 

12- اصطلاح توریست از چه زمانی متداول شد؟ از قرن نوزدهم

 

13- عوامل رشد و گسترش صنعت جهانگردی: ظهور و توسعه‌ی وسایل نقلیه‌ی موتوری توسعه‌ی شهرنشینی بهبود شرایط کار بهبود درآمد مردم توسعه‌ی ارتباطات و افزایش سطح فرهنگ پیدایش مؤسسات و دفاتر جهانگردی

 

14- اولین وسیله‌ی نقلیه‌ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد: راه‌آهن

 

15- چرا به صنعت جهانگردی صادرات نامرئی می‌گویند؟ زیرا بدون این که کالا یا خدماتی از کشور خارج می شود، ارز وارد کشور می‌گردد.

 

16- دلایل اقتصادی اهمیت جهانگردی:کسب درآمد ارزی ایجاد اشتغال

 

17- از مهم‌ترین مراکز جهانگردی زمستانی اروپا: اتریش و سوئیس

 

18- تقسیم‌بندی جهانگردان: افرادی که از خارج وارد یک کشور شده یا از آن کشور به خارج می روند افرادی که در داخل کشور خودشان به مسافرت می‌روند.

 

19- منظور از تأسیس پارک‌های ملی: به منظور حفاظت از اراضی، حیات وحش جنگل‌ها، چمن‌زارها و مراتع و چشم اندازهای طبیعی

 

20- مقررات حاکم بر پارک‌های ملی: ممنوع بودن بوته‌کنی شکار حیوانات سوزاندن چوب و چرای دام

 

21- اکروپلیس و قصرالحمرا به ترتیب در کدام کشورها واقع‌اند؟ یونان - اسپانیا

 

22- مسجد پادشهای لاهور و مجموعه‌ی معابد بانکوک به ترتیب در کدام کشورها واقع‌اند؟ پاکستان - تایلند

 

23- مسجد ایاصوفیه در این کشور قرار دارد: ترکیه

 

ایران‌گردی

 

1- تقسیم‌بندی جاذبه‌های ایران گردی: جاذبه‌های طبیعی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی

 

2- چرا سواحل دریای مازندران محل مساعدی برای جهانگردی است؟ وجود جلگه‌های باریک و ممتد- آب و هوای معتدل آب و دریا با املاح کم‌عمق و مناسب

 

3- چهار منطقه دیدنی سواحل دریای مازندران: کلاردشت- تالاب انزلی دریاچه ولشت - ماسوله

 

4- پارک جنگلی سی‌سنگان در کجاست؟ شرق نوشهر

 

5- پارک ملی گلستان در کجاست؟ بین گنبد کاووس و بجنورد

 

6- آثار تاریخی اصفهان: میدان نقش جهان عمارت عالی قاپو مسجد امام خمینی (ره) مسجد شیخ لطف‌الله بازار قیصریه سی‌و سه پل پل خواجو کاخ چهلستون-

 

7- آثار تاریخی فارس: تخت جمشید نقش رستم خرابه‌های استخر تخت سلیمان پاسارگاد مسجد و حمام وکیل بازار وکیل دروازه قرآن آرامگاه حافظ و سعدی

 

8- عوامل رکورد جهانگردی پس از پیروزی انقلاب: جنگ تحمیلی ایران و عراق تبلیغات استکبار جهانی ارزش های انقلاب اسلامی

 

9- جهانگردپذیرترین ناحیه‌ی سواحل جنوبی: جزیره‌ی کیش

 

10- دلایل اهمیت سواحل جنوبی ایران در فصل زمستان: آب و هوای زمستان

 

11- مهم‌ترین حوزه‌های ورزش زمستانی ایران: دیزین شمشک آبعلی - توچال

 

12- شهرهای مهم مذهبی ایران: مشهد قم ری شیراز

 

جغرافیا، جغرافیدانان و توسعه‌ی پایدار

 

1- جغرافیا چگونه علمی است؟ پلی بین رشته‌های مختلف علوم که علوم طبیعی را با علوم انسانی پیوند می‌زند.

 

2- جغرافیا بیش از هر چیز بر این مسئله تأکید دارد: پراکندگی فضایی

 

3- منظور از پراکندگی فضایی: یعنی این که پدیده‌ها در چه مکان‌هایی به وقوع می‌پیوندند و چرا.

 

4- منظور از فن جغرافیایی: ابزارهایی که جغرافیدانان برای استفاده از یافته‌های علوم دیگر به کار می‌برند.

 

5- انواع فنون جغرافیایی: کارتوگرافی سنجش از دور - آمار

 

6- جغرافیا چگونه به سؤالات اساسی جغرافیا پاسخ می‌دهد؟ با ترکیب کردن اطلاعات علوم مختلف

 

7- جغرافیای طبیعی چگونه علمی است؟ شاخه‌ای از علم جغرافیا که در آن موضوعاتی چون آب و هواشناسی. آب‌ها، ناهمواری‌ها، خاک‌ها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری را در کره‌ی زمین بررسی می‌کند.

 

8- جغرافیای انسانی چگونه علمی است؟ این علم گروه‌های انسانی و ویژگی‌ها و فعالیت‌هایشان را درمکان‌های مختلف جهان بررسی و مطالعه می‌کند.

 

9- معنای توسعه در لغت و اصطلاح: در لغت به معنای گستردن و فراخ کردن و در اصطلاح به مفهوم حرکت به جلو برای رسیدن به شرایط بهتر.

 

10- معنای توسعه در جوامع: استفاده از امکانات محیطی و اجتماعی برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی در آن جامعه

 

11- تقسیم‌بندی کشورها بعد از جنگ دوم جهانی: کشورهای سرمایه‌داری کشورهای سوسیالیستی.

 

12- معنای توسعه‌ی پایدار: تأمین نیازهای امروزه. بدون کاستن از توانمندی‌های نسل آینده.

 

13- ابعاد توسعه پایدار: بُعد اقتصادی بُعد اجتماعی بُعد فرهنگی بُعد زیست محیطی (اکولوژیکی) بُعد مکانی

 

14- شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه پایدار (چهار مورد): میزان درآمد مردم مقدار مصرف سرانه انرژی امید به زندگی نرخ زاد و ولد

 

15- شاخص توسعه انسانی: قدرت خرید مردم امید به زندگی میزان باسوادی

 

16- بُعد اقتصادی توسعه پایدار: مدیریت منابع مالی به نفع مردم

 

17- بُعد زیست محیطی توسعه پایدار: توجه به امکانات محیطی، بهره برداری صحیح از آن و حفظ توازن طبیعت و جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آن

 

18- بُعد مکانی توسعه پایدار: ایجاد تعادل بین روستاها و شهرها و عملی کردن توسعه‌ای که ساکنان همه‌ی بخش‌های مختلف یک کشور را در بر گیرد.

 

19- بُعد فرهنگی توسعه پایدار: توجه به ویژگی‌های فرهنگی جوامع و یافتن راه‌های مناسب برای توسعه که با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی آن جامعه مطابقت داشته باشد.

 

20- بُعد اجتماعی توسعه پایدار: کاستن از فاصله بین سطح زندگی اغنیا و فقرا با توزیع عادلانه دارایی و درآمدها.

 

21- وظایف جغرافیدانان در مطالعه‌ی توسعه چیست؟ توجه به همه‌ی عوامل دخیل در محیط طبیعی و انسانی بررسی روابط پیچیده آن‌ها با یکدیگر و تجزیه و تحلیل داده‌های محیطی و انسانی و ارائه‌ی چهره واقعی از جهان امروز

 

22- علوم به کار رفته در جغرافیای رفتاری: انسان‌شناسی- روان‌شناسی جامعه‌شناسی

 

23- شاخه‌ای از جغرافیا که از علم هندسه استفاده می‌کند: کارتوگرافی

 

24- زئومورفولوژی از داده‌های کدام علم استفاده می‌کند؟ زمین‌شناسی

منصور ; ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢٤
← صفحه بعد